QUẦN THỂ SINH VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẦN THỂ SINH VẬT by Mind Map: QUẦN THỂ SINH VẬT

1. Nhân tố sinh thái

1.1. Vô sinh

1.1.1. Tất cả các nhân tố vật lý và hóa học của môi trường xung quanh sinh vật

1.2. Hữu sinh

1.2.1. Thế giới hữu cơ của môi trường và là những mỗi quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh

1.3. Nhân tố sinh thái của môi trường là tất cả những gì có ở xung quan sinh vật, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.

2. Định nghĩa

2.1. Tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định

2.2. Quần thể có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

3. Mối quan hệ giữa các CÁ THỂ

3.1. Cạnh tranh

3.1.1. Thức ăn

3.1.2. Nơi ở

3.1.3. Ánh sáng

3.1.4. Giao phối

3.1.5. Các nguồn sống khác

3.2. Hỗ trợ

3.2.1. Khai thác tối ưu nguồn sống môi trường

3.2.2. Tăng khả năng sống sót và sinh sản

3.2.3. Đảm bảo quần thể tồn tại ổn định

3.3. Số lượng và sự phân bố của các cá thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể

4. Đặc trưng

4.1. Tỉ lệ giới tính

4.1.1. Tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và cái

4.2. Nhóm tuổi

4.2.1. Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường

4.3. Sự phân bố cá thể

4.3.1. Sự phân bố cá thể ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố

4.4. Kích thước QTSV

4.4.1. Số lượng cá thể (hoặc sinh khối của cá thể) phân bố trong khoảng không gian của QTSV

4.5. Mật độ cá thể

4.5.1. Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể

4.6. Tăng trưởng

4.6.1. Đường cong tăng trưởng theo tiềm năng sinh học hình chữ J

4.6.2. Đường cong tăng trưởng thực tế hình chữ S

5. Biến động số lượng cá thể

5.1. Là sự tăng giảm số lượng cá thể

5.2. Biến động theo chu kì

5.2.1. Biến động xảy ra do những thay dổi có chu kì của điều kiện môi trường

5.3. Biến động không theo chu kì

5.3.1. Biến động đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người gây nên