Shop Online Backend

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Shop Online Backend by Mind Map: Shop Online Backend

1. Dashboard

1.1. Danh sách bán chạy

1.2. Doanh số theo ngày, tuần, tháng,..(chọn)

1.3. Danh sách đơn hàng đã xử lý, chưa xử lý...

2. Setup chương trình khuyến mãi

2.1. Giá bán

2.1.1. Tiền

2.1.2. %

2.2. Sản phẩm

2.2.1. Mua 1 tặng 1

2.2.2. Sp này tặng sp khác

2.2.3. Ngân hàng sp khuyến mãi

2.3. Theo điểm thành viên

2.4. Voucher

2.4.1. Mã giảm giá

2.4.2. Tiền giảm giá

3. Quản lý Giao diện Website

3.1. Thêm (Themes)

3.2. Xóa (Themes)

3.3. Sửa (Themes)

3.4. Thay đổi vị trí các khối giao diện

3.5. Quản lý các banner

4. Tính năng dữ liệu

4.1. Import

4.1.1. Sản phẩm

4.1.2. Đơn hàng

4.1.3. Tin tức

4.1.4. Tồn kho

4.2. Export

4.2.1. Sản phẩm

4.2.2. ........

5. Affiliate (liên kết)

5.1. Bán hàng cộng tác(nếu cần)

5.1.1. Đăng ký

5.1.2. Tạo chính sách

5.1.3. Tạo Banner, thẻ khuyến mãi

5.1.4. Thanh toán chương trình

6. Thông tin Khách hàng

6.1. Nhắc Sinh nhật

6.2. Quản lý nhóm khách hàng

7. Quản lý địa điểm

7.1. Quản lý Kho

7.1.1. Hàng bảo hành

7.1.2. Hàng bán trả về

8. Liên kết Hóa đơn điện tử