TÂM LÍ HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÂM LÍ HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY by Mind Map: TÂM LÍ HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY

1. Yếu tố quyết định

1.1. Chủ quan

1.1.1. Thái độ tích cực

1.1.1.1. Cần cù chịu khó

1.1.1.2. Mạnh dạn, tự tin, trách nhiệm cao, nhiệt tình giảng dạy

1.1.1.3. Lòng yêu nghề, yêu trẻ, hứng thú với công việc dạy học

1.1.2. Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của người giáo viên

1.1.2.1. khả năng hiểu và đánh giá đúng trình độ của học sinh

1.1.2.2. Nắm vững nội dung dạy, đánh giá, phân tích và phát triển chương trình dạy

1.1.2.3. nắm vững, đánh giá, lựa chọn và chế biến tài liệu dạy

1.2. Khách quan

1.2.1. Khả năng học tập, trình độ, thái độ của học sinh

1.2.2. Điều kiện giảng dạy

1.2.3. Điều kiện sống và làm việc của giáo viên

2. Hành động dạy cơ bản

2.1. Tổ chức điêu khiển hoạt động của học sinh

2.2. Kiểm tra quá trình dạy

2.3. Điều chỉnh

2.4. Thiết kế bài dạy

2.4.1. xác định mục đích bài dạy

2.4.2. xác định nội dung dạy và học

2.4.3. xác định phương tiện dạy và học

2.4.4. Xác định phương pháp dạy

2.4.5. Xác định quá trình thực hiện bài dạy

3. Khái niệm

3.1. hoat động dạy là hoạt động chuyên biệt của người thầy tổ chức và điều khiển hoạt đông của học sinh nhằm giúp chúng lĩnh hội nền văn hóa, tạo ra sự phát triển tâm lí và hình thành nhân cách

4. Động cơ

4.1. Vật chất

4.1.1. Tiền lương

4.1.2. Tiền thưởng

4.2. Tinh thần

4.2.1. Lòng yêu trẻ, yêu nghề

4.2.2. Sự tôn vinh của xã hội

4.2.3. Đạo đức

5. Bản chất

5.1. hướng dẫn, tổ chức, điều khiển quá trình tái tạo tri thức của học sinh

5.2. động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho học sinh tích cưc, chiếm lĩnh khoa học, kĩ năng, kĩ xảo.

5.3. hoạt động dạy luôn thống nhất, gắn bó với hoạt động học

6. Mục đích

6.1. Hình thành ở học sinh hệ thống tri thức, khoa học, kĩ năng, kĩ xảo

6.2. tạo ra được hoạt động tích cực của trò