Các phương thức thanh toán khác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các phương thức thanh toán khác by Mind Map: Các phương thức thanh toán khác

1. Quy trình nghiệp vụ của phương thức giao chứng từ nhận tiền

2. Khái niệm

2.1. trong đó đơn vị xuất khẩu mở cho mình một tài khoản tín thác để thanh toán tiền cho đơn vị xuất khẩu khi đơn vị xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ theo đúng thỏa thuận

3. Hình thức điện báo

4. Đối tượng tham gia

4.1. Tương tự phương thức chuyển tiền

5. Phương thức thanh toán chuyển tiền

5.1. Khái niệm

5.1.1. khách hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi ở một thời điểm xác định trong một thời gian nhất định.

5.1.1.1. Trả tiền ngay

5.2. Đối tượng tham gia

5.2.1. Người chuyển tiền

5.2.2. Ngân hàng chuyển tiền

5.2.3. Người thụ hưởng

5.2.4. Ngân hàng đại lý

5.2.5. Ngân hàng trả tiền

5.3. Hình thức chuyển tiền

5.3.1. Hình thức thư chuyển tiền

5.4. Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán chuyển tiền

5.4.1. Trả tiền sau

5.4.2. Trả tiền trước

5.5. Vận dụng các phương thức thanh toán chuyển tiền tại ngân hàng thương mại

5.5.1. Tại ngân hàng chuyển tiền đi

5.5.1.1. Tiếp nhận hồ sơ chuyển tiền

5.5.1.2. Kiểm tra hồ sơ chuyển tiền

5.5.1.3. Ngân hàng tiến trình chuyển tiền ra nước ngoài

5.5.1.4. Hạch toán- Lưu hồ sơ

5.5.2. Tại ngân hàng nhận chuyển tiền

5.6. Trường hợp áp dụng

6. Phương thức thanh toán ghi sổ

6.1. Khái niệm

6.1.1. trong đó tổ chức xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì ghi nợ cho bên nhập khẩu vào một tài khoản và việc thanh toán các khoản nợ này trong thời kì nhất định

6.2. Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán ghi sổ

6.3. Trường hợp áp dụng

7. Phương thức thanh toán nhờ thu

7.1. Giới thiệu về phương thức thanh toán nhờ thu

7.1.1. Cơ sở pháp lí

7.1.1.1. theo Quy tắc về nhờ thu chứng từ thương mại

7.1.2. Khái niệm

7.1.2.1. trong đó đơn vị xuất khẩu khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền từ đơn vị nhập khẩu dựa trên cơ sở hối phiếu và bộ chứng từ do đơn vị xuất khẩu xuất trình

7.1.3. Đối tượng tham gia

7.1.3.1. Người ủy thác

7.1.3.2. Người trả tiền

7.1.3.3. Ngân hàng chuyển chứng từ

7.1.3.4. Ngân hàng thu hộ tiền

7.1.3.5. Ngân hàng xuất trình chứng từ

7.2. Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán

7.2.1. Nhờ thu trơn

7.2.1.1. Khái niệm

7.2.1.2. Quy trình của phương thức nhờ thu trơn

7.2.2. Nhờ thu kèm chứng từ

7.2.2.1. Khái niệm

7.2.2.1.1. Nhờ thu trả tiền đổi

7.2.2.1.2. Nhờ thu chấp nhận trả tiền đổi chứng từ

7.2.2.2. Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ

7.2.3. Vận dụng phương thức thanh toán nhờ thu tại ngân hàng thương mại

7.2.3.1. Đối với ngân hàng chuyển chứng từ

7.2.3.1.1. Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ nhờ thu

7.2.3.1.2. Hoàn thiện hồ sơ nhờ thu

7.2.3.1.3. Gửi chứng từ và xử lí thông tin trong quá trình thanh toán

7.2.3.1.4. Thông báo cho khách hàng: thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán

7.2.3.1.5. Hoàn tất hồ sơ và lưu giữ hồ sơ

7.2.3.2. Kiểm tra đối chiếu chứng từ

7.2.3.2.1. Kiểm tra thư yêu cầu thanh toán

7.2.3.2.2. Kiểm tra bộ chứng từ

7.2.3.3. Đối với ngân hàng thu hộ, ngân hàng xuất trình chứng từ

7.2.3.3.1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài

7.2.3.3.2. Thông báo cho khác hàng

7.2.3.3.3. Thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán

7.2.3.3.4. Lưu hồ sơ

7.2.4. Trường hợp áp dụng

7.2.4.1. Từ chối thanh toán

7.2.4.2. Nhờ thu trơn

7.2.4.3. Nhờ thu kèm chứng từ

8. Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền

8.1. Đối tượng tham gia

8.1.1. Đơn vị xuất khẩu

8.1.2. Đơn vị nhận khẩu

8.1.3. Ngân hàng phục vụ đơn vị xuất khẩu

8.2. Trường hợp áp dụng