องค์ประกอบภาวะผู้นำ (เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์, 2559)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบภาวะผู้นำ (เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์, 2559) by Mind Map: องค์ประกอบภาวะผู้นำ (เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์, 2559)

1. การมีวิสัยทัศน์

1.1. สำรวจความต้องการจำเป็น

1.2. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

1.3. วางยุทธศาสตร์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ

1.4. สนับสนุนความเป็นเลิศให้นักเรียน

1.5. สร้างรูปแบบการพัฒนางาน

1.6. กำหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผลชัดเจน

1.7. ชี้แจงวิสัยทัศน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

1.9. มีข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

1.10. ให้การต้อนรับอย่างดีโดยเท่าเทียมกัน

1.11. มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

1.12. มีภาพอนาคตของโรงเรียนชัดเจน

1.13. กำหนดแนวทางในการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

1.14. วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างภาพอนาคตที่ต้องการ

2. มีจริยธรรม

2.1. ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการแก้ปัญหา

2.2. มีจิตใจดีงาม

2.3. มีความผูกพันต่อองค์กร

2.4. มีร่างกายที่สมบูรณณ แข็งแรง

2.5. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.6. อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค

2.7. ให้โอกาสในการเป็นผู้นำ

2.8. ให้รางวัลตามสถานการณ์

2.9. มีความเอื้ออาทร

2.10. กระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่ครู

2.11. ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตามที่โรงเรียนจัดขึ้น

2.12. โน้มนำให้เกิดการทำงานเป็นทีม

2.13. มีความยุติธรรม

2.14. เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อภารกิจที่จำเป็น

3. นำทางวิชาชีพ

3.1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการเรียนรู้

3.2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่

3.3. มีจิตบริการ

3.4. มีความรู้ ความสามารถ

3.5. ธำรงรักษาชื่อเสียงขององค์กร

3.6. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกๆด้าน

3.7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.8. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

3.9. สื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานที่ต้องทำ

3.10. คัดเลือกคนเข้าเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร

3.11. ใช้แนวทางบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ

4. นำทางวิชาการ

4.1. มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

4.2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

4.3. เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้

4.4. กระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยี

4.5. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของท้องถิ่น

4.6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

4.7. อำนวยความสะดวกในทางวิชาการ

4.8. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.9. รับผิิดชอบในการพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษา

4.10. วิเคระห์ความถนัดและความสนใจ

4.11. จูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน

4.12. ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ

5. นำการเปลี่ยนแปลง

5.1. กระตุ้นให้สมาชิกร่วมบริหารจัดการศึกษา

5.2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

5.3. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.4. พัฒนาตนเองให้เป็นตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง

5.5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

5.6. ให้โอกาสผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

5.7. มีบุคลิกลักษณะที่ดี

5.8. รักและเมตตาผู้ร่วมงาน

5.9. สร้างมาตรฐานทางวิชาการ

6. สร้างแรงบันดาลใจ

6.1. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

6.2. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

6.3. ยินดีกับความสำเร็จของทีมผู้นำของโรงเรียน

6.4. มีการจัดระบบการทำงาน

6.5. สร้างคุณภาพผู้เรียนตามความต้อองการของท้องถิ่น

6.6. สร้างแรงบันดาลใจในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

6.7. สร้างแรงบันดาลใจ

6.8. เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรมีเจตคติเชิงบวก

6.9. สนใจร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ

6.10. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

7. จัดการด้านเทคโนโลยี

7.1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน

7.2. มีความเชื่อมั่นในการทันเทคโนโลยี

7.3. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

7.4. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

7.5. การศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนา

7.6. สร้างความมั่นใจในกฎเกณฑ์การวัดและประเมินผล

7.7. เอาใจใส่ต่อความต้องการพื้นฐานของบุคคล

7.8. ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่หลากหลายในการพัฒนา

8. คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

8.1. ผู้บริหารให้ความสำคัญความสำเร็จและความก้าวหน้ารายบุคคล

8.2. ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นรายบุคคล

8.3. มอบหมายงานตามความสามารถและศักยภาพ

8.4. ให้ความช่วยเหลือและรับฟังปัญหาแต่ละบุคคล

8.5. ยอมรับความแตกต่างและตัดสินใจด้วยเหตุผล

8.6. แสดงให้เห็นว่าเชื่อมั่นในบุคคล

8.7. กระตือรือร้นในการยอมรับฟังข้อเสนอแนะ

8.8. ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล