Εκπαιδευτική Αξιολόγηση - Educational Assessment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση - Educational Assessment by Mind Map: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση - Educational Assessment

1. Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

1.1. Στοχοκεντρικά

1.1.1. Έχουν ως κύριο μέλημά τους τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

1.2. Αποφάσεων - Διοίκησης

1.2.1. Αποσκοπούν στη συλλογή, στην επεξεργασία και στην ανάλυση των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση της εκπαίδευσης.

1.3. Επιστημονικής κρίσης ή κρισεοκεντρικά

1.3.1. Υποστηρίζουν ότι η γνώση και η κρίση του εξειδικευμένου αξιολογητή εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία στη διαδικασία της αξιολόγησης.

1.4. Συμμετοχικά

1.4.1. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ανθρωποκεντρική, εστιασμένη στην αλληλεπίδραση (interaction) μεταξύ των συμμετεχόντων (π.χ. αξιολογητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευομένων).

1.5. Μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

1.5.1. Αποσκοπούν να δώσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα όπως: «Τι κάνει ένα σχολείο να θεωρείται καλό;», «Με ποιους τρόπους-στρατηγικές μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σχολεία καλά;».

1.6. Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

1.6.1. Τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν ότι η σχολική μονάδα θεωρείται ένας «ζωντανός οργανισμός μάθησης», όπου «τα μέλη της επεκτείνουν διαρκώς την ικανότητα τους να δημιουργούν αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, όπου καλλιεργούνται συνεχώς νέες και διευρυμένες μορφές σκέψης και δράσης, όπου η συλλογική φιλοδοξία είναι ελεύθερη, και όπου οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μαζί» [Senge, 1990].