Toliha

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Toliha by Mind Map: Toliha

1. HỌC VIÊN

1.1. Đăng nhập

1.1.1. Thông tin cá nhân

1.1.2. Các khóa học

1.1.2.1. các khóa đã học

1.1.2.2. Lịch sử bài học

1.1.2.3. Được quyền review các khóa học, bài học

1.1.2.4. Đặt câu hỏi dưới mỗi bài học đối với giảng viên, CTV

1.1.3. Nhiệm vụ hàng ngày

1.1.4. Số dư tài khoản

1.1.4.1. Tổng xu

2. QUẢN TRỊ

2.1. Học viên

2.2. Giáo viên

2.3. Gia sư,CTV

2.4. Khóa học

2.5. Thanh toán

2.6. Thống kê báo cáo

2.7. Phân quyền

2.8. Nhập liệu khóa học, bài tập

2.9. Quản lý thông tin trên trang

3. Cuộc thi

3.1. Đối tượng tham gia

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Thông tin cuộc thi

3.3. Học viên được quyền review, xếp hạng

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

4. ĐỐI TÁC

4.1. Giáo viên

4.1.1. Đăng ký làm giáo viên

4.1.2. Đăng nhập với tư cách là giáo viên

4.1.3. Thông tin cá nhân

4.1.3.1. Lịch sử bài dạy

4.1.3.2. các bài dạy

4.1.3.3. Số dư tài khoản

4.1.3.4. Profile được review từ các học viên

4.1.3.5. Rank

4.2. Gia sư,CTV

4.2.1. Phản hồi các câu hỏi từ phía học viên

4.2.2. Thông tin cá nhân

4.2.2.1. Profile được review từ học viên

4.2.2.2. Rank

5. KHÁCH

5.1. Đăng ký

5.1.1. Xem với tư cách là khách

5.1.1.1. Xem demo bài học, tài liệu

5.1.1.2. Đăng ký nhận thông tin với tư cách là khách

5.2. Đăng nhập

5.3. Trang chủ giới thiệu demo các bài học, tin tức, thông tin liên hệ, thong tin giảng viên, chất lượng đào tạo, review của học viên,...