Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ενέργεια by Mind Map: Ενέργεια

1. Μηχανική

1.1. Δυναμική

1.2. Κινητική

2. Ηλεκτρομαγνητική

2.1. Ηλεκτρική

2.2. Φωτεινή

3. Πυρηνική

4. Θερμική

5. Χημική

6. Υλο-ενέργεια

7. Θεμελιώδη μεγέθη

8. Περιστροφική δύναμη

9. Ταλανρώσεις

10. Βαρυτικό πεδίο

11. Μηχανική

11.1. Στερεών

11.2. Ρευστών

12. Ακουστική

13. Μαθηματικά μοντέλα μηχανικής