กราฟฟิก (Graphic)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กราฟฟิก (Graphic) by Mind Map: กราฟฟิก (Graphic)

1. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1.1. หมายถึง

1.1.1. การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2. ภาพกราฟฟิก

2.1. กราฟฟิกแบบ 2 มิติ

2.1.1. เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด

2.2. กราฟฟิกแบบ 3 มิติ

2.2.1. เป็นภาพกราฟฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3Ds Max

3. รูปแบบหรือนามสกุลไฟล์

3.1. .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF, .WMF, .PNG เป็นต้น

4. ประโยชน์ของงานกราฟิกกับสังคมปัจจุบัน

4.1. การใช้งานกราฟฟิกที่ดีที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนถูกต้อง จะช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ เข้าใจกันได้ เกิดจินตนาการร่วมกัน อีกทั้งยังเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันด้วย

5. มาจากภาษากรีก 2 คำ

5.1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน

5.2. Graphein หมายถึง การเขียน

6. ประกอบด้วย

6.1. ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ

6.2. ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ สร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

6.3. คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือคลังภาพ

6.4. HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา เช่น คลิก (Click)

7. หมายถึง

7.1. ศิลปะซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ

8. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างกราฟฟิก

8.1. Adobe Photoshop Freehand, Firework, Microsoft Visio, CorelDraw, GIMP เป็นต้น