Overview HLC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Overview HLC by Mind Map: Overview HLC

1. Doanh thu cấp 1: các thực thể

1.1. Doanh thu cấp 2: Các khoản mục

1.1.1. DT cấp 3: các sản phẩm

2. Chi phí cấp 1: cp hoạt động, cp tài chính, cp khác

2.1. Chi phí cấp 2: các loại chi phí

2.1.1. Chi phí cấp 3: cp chi tiết theo các khoản mục hoặc theo các bộ phận

3. Lượt khách cấp 1: loại vé

3.1. Lượt khách: tỉ trọng vé trẻ em, người lớn vé và tỉ trọng quốc tịch

3.1.1. Ranking quốc tịch

3.1.2. Ranking công ty lữ hành

3.2. Lượt khách theo tháng

3.2.1. Lượt khách theo ngày

3.2.1.1. Lượt khách theo giờ

3.3. DT vé vào cổng, cáp treo/Khách

4. Nội bộ

4.1. CBNV theo phòng ban

4.2. CBNV theo cấp bậc, chức danh

4.3. CBNV theo mức đóng bảo hiểm

4.4. DT/1CBNV/Tháng

4.5. CPNS/1 CBNV/Tháng

5. Báo cáo tài chính

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sx, kinh doanh

5.2. Bảng cân đối kế toán

5.3. Luân chuyển tiền tệ

6. Tài chính

6.1. % EBITDA

6.2. Tỉ lệ CP/doanh thu

6.2.1. Tỉ lệ CP NS/DT

6.2.2. Tỉ lệ cp MKT/DT

6.2.3. Tỉ lệ cp Năng lượng/DT

6.2.4. Tỉ lệ cp Bảo trì/DT

6.3. Tỉ lệ chi phí F&B/DT F&B

7. jashjdasj

8. ạdkasjd