เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. โพรโตคอลTCP/IP

1.1. ชั้นโฮสต์-เครือข่าย (Host-to-network)

1.1.1. โพรโตคอลสําหรับการควบคุมการสื่อสารในชั้นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีการกําหนดรายละเอียดอย่างเป็นทางการหน้าที่หลักคือการรับข้อมูลจากชั้น

1.2. ชั้นสื่อสารอินเตอร์เน็ต (The Internet Layer)

1.2.1. ใช้ประเภทของระบบการสื่อสารที่เรียกว่า ระบบเครือข่ายแบบสลับช่องสื่อสารระดับแพ็กเก็ต

1.3. ชั้นสื่อสารนําส่งข้อมูล (Transport Layer)

1.3.1. แบ่งเป็นโพรโตคอล 2 ชนิดตามลักษณะTransmission Control Protocol (TCP) และUDP (User Datagram Protocol)

1.4. ชั้นสื่อสารการประยุกต์ (Application Layer)

1.4.1. Layer)มีโพรโตคอลสําหรับสร้างจอเทอร์มินัลเสมือน เรียกว่า TELNET โพรโตคอลสําหรับการจัดการแฟ้มข้อมูล เรียกว่า FTP

2. ประเภทของเครือข่าย

2.1. LAN(Local Area Network)

2.1.1. ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น

2.2. MAN(Metropolitan Area Network)

2.2.1. ระบบเครื่อข่ายเมือง

2.3. WAN (Wide Area Network)

2.3.1. ระบบเครือข่ายกว้างไกล

3. โพรโตคอล(Protocol)

3.1. ชั้นกายภาพ (physical layer)

3.1.1. ทําหน้าที่แปลงข้อมูลในรูปของสัญญาณ

3.2. ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล(data link layer)

3.2.1. ทําหน้าที่เสมือนเป็นผู้บริการส่ง ข้อมูล

3.3. ชั้นเครือข่าย(network layer)

3.3.1. ทําหน้าที่ควบคุมการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างต้นางและปลายทางโดยผ่านจุดต่างๆ

3.4. ชั้นขนส่ง(transport layer)

3.4.1. เป็นชั้นของการตรวจสอบและควบคุมการส่งข้อมูล

3.5. ชั้นส่วนงาน(session layer)

3.5.1. ทําหน้าที่สร้างการติดต่อระหว่างเครื่องต้น ทางและปลายทาง

3.6. ชั้นการนําเสนอข้อมูล (presentation layer)

3.6.1. จะแปลงข้อมูลที่ส่งมาให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมของเครื่องผู้รับเข้าใจ

3.7. ชั้นการประยุกต์ (application layer)

3.7.1. เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรม ประยุกต์ของเครือข่ายผู้ใช้

4. รูปร่างเครือข่าย

4.1. คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันใน รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า รูปร่างเครือข่าย (Network Topology)

4.2. 3.4.1 การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (point-to-point)

4.2.1. เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารสอง เครื่อง

4.3. 3.4.2 การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(multipoint)

4.3.1. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(multipoint)เป็นการใช้งานช่องทางการสื่อสารเต็มประสิทธิภาพ มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะใช้ช่องทางการสื่อสารหนึ่งช่องทางเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารหลายชิ้น

5. 3.5อุปกรณ์เครือข่าย

5.1. 3.5.1 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Card)

5.1.1. หรือการ์ดแลน หรืออีเธอร์เน็ตการ์ด ทําหน้าที่ในการเชื่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นเข้ากับระบบเครือข่ายได้เช่น

5.2. 3.5.2 ฮับ (Hub)

5.2.1. (Hub)คืออุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจาก อุปกรณ์รับส่งหลายๆ สถานีเข้าด้วยกัน

5.3. 3.5.3 สวิตช์ (Switch)

5.3.1. (Switch)คืออุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถานี เช่นเดียวกับฮับ

5.4. 3.5.4 บริดจ์ (Bridge

5.4.1. (Bridge)เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับเครือข่ายหลายๆ กลุ่มที่เชื่อมต่อกัน เนื่องจาก สามารถแบ่งเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กันหลายๆ เซกเมนต์แยกออก จากกันได้ทําให้ข้อมูลในแต่ละ

5.5. 3.5.5 รีพีตเตอร์ (Repeater)

5.5.1. เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ ระยะไกลขึ้น

5.6. 3.5.6 โมเด็ม (Modem)

5.6.1. เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถ เชื่อมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเข้าหากันได้ด้วยการผ่านสายโทรศัพท์

5.7. 3.5.7 เร้าเตอร์ (Router)

5.7.1. ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการเชื่อมโยง หลายๆ เครือข่าย หรืออุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน