PT Technolgoy (PTT)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PT Technolgoy (PTT) by Mind Map: PT Technolgoy (PTT)

1. San Pham & Dich Vu

1.1. Thiet Bi Phan Cung

1.1.1. Security Camera cho benh vien va phong mo

1.1.2. Tu Luu Tru Vaccin/ Thuoc

1.1.3. Manh hinh vi tinh tieu chuan y te

1.2. May tinh tieu chuan y te

1.3. Giap phap phan mem ICare

1.3.1. PT. Mobile Apps

1.3.2. PT.Imaging

1.3.2.1. PT. Pacs

1.3.3. PT.Hospital

1.3.3.1. PT.Pharmarcist

1.3.3.1.1. Duoc lam san

1.3.3.1.2. Nha thuoc bao hiem

1.3.3.1.3. Nha thuoc dich vu

1.3.3.1.4. Mua hang de dang

1.3.3.2. Clinical Support

1.3.3.3. Full features

1.3.3.4. High Performance low cost

1.3.3.5. Easy Integration

1.3.3.6. PT.Lab

1.3.3.6.1. Ket noi he thong du lieu benh nhan

1.3.3.6.2. Ket noi voi He thong thiet bi y te

1.3.3.7. PT. Insurance

1.3.4. Data Integration Services

1.4. Muc Tieu :

2. Gioi Thieu

2.1. Vision , Mission - Su menh & Tam Nhin

2.1.1. PT Technology hinh thanh nam 2011 nham muc tieu cung cap giai phap cong nghe thong tin phuc vu trong cong tac kham chua benh...

2.2. Tại sao lựa chọn PTT là đối tác

2.2.1. Từ năm 2011 PTT bắt đầu cung cấp giải pháp cho ..

2.3. Giải pháp

2.3.1. Lưu trữ

2.3.2. Kết nối

3. Liên hệ

3.1. T5 , 481A Điên Biên Phủ Phường 25 , Quận Bình Thành Hcm , Map

4. Price

5. Our customers

5.1. Bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai

5.2. Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh

5.3. Bệnh viện Quốc Tế Mắt Sàigon

5.4. Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ

6. Nâng cao dich vụ khám chữa bệnh

7. Kết nối Bệnh Nhân và Đối tác . Kết nối tốt hơn = chăm sóc tốt hơn

7.1. Messenger

7.2. Patient Kios

7.3. Patient Portal

8. Tối ưu quản lý tài chính y tế

9. Phần mềm ICare V2.0