ซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

3. ระบบปฏิบัติการ

4. โปรแกรมแปลภาษา

5. โปรแกรมอรรถประโยชน์

6. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

7. ซอฟร์แวร์ประยุกต์เฉพราะงาน