Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ενέργεια by Mind Map: Ενέργεια

1. Οποιαδήποτε μορφή δράσης προυποθέτει κατανάλωση ενέργειας

1.1. Οι ποικίλες μορφές ενέργειας βρίσκονται πίσω από φυσικά φαινόμενα

1.1.1. Η Γη τροφοδοτείται από τον ήλιο

1.1.2. Μορφές ενέργειας:

1.1.2.1. Μηχανική ενέργεια

1.1.2.1.1. Συνδυασμός κινητικής-δυναμικής

1.1.2.2. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

1.1.2.2.1. Συνδυασμός ηλεκτρικής και φωτεινής

1.1.2.3. Πυρηνική ενέργεια

1.1.2.4. Θερμική ενέργεια

1.1.2.5. Χημική ενέργεια

1.1.2.6. Υλό-ενέργεια

1.1.3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

1.1.3.1. Ηλιακή Ενέργεια

1.1.3.2. Αιολική ενέργεια

1.1.3.3. Γεωθερμική ενέργεια

1.1.3.4. Υδροηλεκτρική ενέργεια

1.1.3.5. Βιομάζα

1.1.3.6. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

2. Κύρια μονάδα μέτρησης: Joule

3. Η ικανότητα ενός σώματος/συστήματος να παράγει έργο.