Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

1.1.1.1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.1.2. ระบบปฏิบัติการแมค

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. ตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

1.2.2. จำเป็นต้องมีโปรแกรมแปลภาษาให้เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้

1.2.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.2.1.1. แปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วให้โปรแกรมทำงานตามภาษาเครื่องนั้น

1.2.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.2.2.1. แปลทีละคำสั่ง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งนั้น

1.2.2.3. แอสแซมเบลอร์

1.2.2.3.1. แปลภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

1.3.1.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.1.1.1. ใช้จัดการไฟล์ต่างๆตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น คัดลอก เคลื่อนย้าย

1.3.1.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.1.2.1. ช่วยลดขนาดของกลุ่มไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่และสะดวกในการโอนย้ายไฟล์

1.3.1.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.1.3.1. ทำสำเนาไฟล์ไปเก็บไว้ในหน่วยข้อมูลอื่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารกู้คืนได้

1.3.1.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.1.4.1. ช่วยจัดเรียงพื้นที่ว่างที่กระจายอยู่ในฮาร์ดดิสก์

1.3.1.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.3.1.5.1. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ๋

1.4.1. ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้

1.4.1.1. Printer Driver

1.4.1.2. Scanner Driver

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.1.1. การพิมพ์เอกสาร

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.2.1. ช่วยในการคิดคำนวณ สามารถสร้างคำสั่งหรือสูตรไว้ใช้งานเฉพาะได้

2.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.3.1. ช่วยในการเก็บข้อมูล

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.4.1. ช่วยให้การนำเสนอทำได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจยิ่งขึ้น

2.1.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.5.1. ช่วยให้เราสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2.1.1.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.1.6.1. สร้าง ออกแบบ ตกแต่งรูปภาพ และจัดการสื่อต่างๆ

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. มีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเฉพาะแต่ละงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานธนาคาร มีการฝาก-ถอนเงิน

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์สำหรับในห้างสรรพสินค้า มีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน