Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Software by Mind Map: Software

1. ซอฟแวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้(User Interface)

1.1.1.1. 1.ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง(Command-Line User Interface)

1.1.1.2. 2.ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิค(Graphical User Interface)

1.1.2. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.3. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.4. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.5. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.6. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์(Translator)

1.2.1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

1.2.3. แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์ (File Manager)

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression)

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์ (Backup)

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์(Disk Defragmenter)

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น (Disk Cleanup)

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)

1.4.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้

2. ซอฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)

2.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet Software)

2.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management Software)

2.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

2.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication Software)

2.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม (Graphic and Multimedia Software)

3. การเลือกใช้ซอฟแวร์

3.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

3.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทรัพยากร

3.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกนำไปซ่อนไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถแพร่กระจายผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือเครือข่ายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต