Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ (software) by Mind Map: ซอฟต์แวร์ (software)

1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ประสานกัน และควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบที่นิยมแพร่หลาย

1.2. ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย

1.2.1. 1.ระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

1.2.1.1. 1.1.ระบบปฏิบัติการดอส

1.2.1.2. 1.2.ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.2.1.3. 1.3.ระบบปฏิบัติการแมค

1.2.1.4. 1.4.ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.2.1.5. 1.5.ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1.2.1.6. 1.6.ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2.2. 2.โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลชุดคำสั่งของภาษาโปรแกรมหนึ่ง

1.2.2.1. 2.1.คอมไพเลอร์

1.2.2.1.1. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่องหรือภาษาแอสเซมบลี

1.2.2.2. 2.2.อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.2.2.1. โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงเป็นรหัสที่สามารถทำงานได้ทันที

1.2.2.3. 2.3.ดีคอมไพเลอร์

1.2.2.3.1. โปรแกรมแปลภาษาเครื่องหรือภาษาปลายทางกลับไปเป็นรหัสต้นฉบับ

1.2.2.4. 2.4.แอสเซมเบลอร์

1.2.2.4.1. โปรแกรมแปลภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง

1.2.2.5. 2.5.ดิสแอสเซมเบลอร์

1.2.2.5.1. โปรแกรมแปลภาษาเครื่องกลับเป็นภาษาแอสเซมบลี

1.2.3. 3.โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการใช้งาน

1.2.3.1. 3.1.ประเภทการจัดการไฟล์

1.2.3.2. 3.2.ประเภทการถอนโปรแกรม

1.2.3.3. 3.3.ประเภทการสแกนดิสก์

1.2.3.4. 3.4.ประเภทการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล

1.2.3.5. 3.5.ประเภทรักษาหน้าจอ

1.2.4. 4.โปรแกรมขับอุปกรณ์ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก ของแต่ละอุปกรณ์

2. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. 1.ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.1.1. เป็น Software ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน เช่น Software สำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน Software สำหรับงานทะเบียนนักเรียน ซอฟต์แวร์คิดภาษี ซอฟต์แวร์การให้บริการร้าน Seven ฯลฯ

2.2.2. 2.ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับงานทั่วไป โดยในซอฟต์แวร์ 1 ตัวมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์งานด้านเอกสาร (Microsoft Word ) มีความสามารถในการสร้างงานเอกสารต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงาน จัดทำแผ่นพับ จัดทำหนังสือเวียน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์