ซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอฟต์แวร์ by Mind Map: ซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์การควบคุมกํารแสดงส่วนติดต่อกบัผู้ใช้

1.1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.1.1. 1.แบบระบบคำสั่ง

1.1.1.1.2. 2.แบบกราฟิก

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. มนุษย์จะสื่อสารให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่เราต้องการได้จะต้องมีสื่อกลาง เรียดว่า ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1.1. ภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1.1.1. 1.คอมไพเลอร์

1.2.1.1.2. 2.อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.1.1.3. 3.แอสเซมเบลอร์

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. ใช้ช่วยอำนวยความสะดวก

1.3.1.1. 1.โปรแกรมจัดกํารไฟล์

1.3.1.2. 2.โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.1.3. 3.โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.1.4. 4.โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.1.5. 5.โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จําเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. ช่วยในการงให้คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนําขึ้นและจัดจำหน่าย

2.1.1.1. 1.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.2. 2.ซอฟต์แวร์ตํารางทำงาน

2.1.1.3. 3.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.4. 4.ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.1.5. 5.ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.1.6. 6.ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพาะงาน

2.2.1. ใช้ในงานธุระกิจบางอย่าง