Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Soafware by Mind Map: Soafware

1. ซอร์ฟแวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ดอส

1.1.2. วินโดวส์

1.1.3. แมค

1.1.4. ยูนิกซ์

1.1.5. ลินุกซ์

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. ตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอรื

1.2.1.1. คอมไพเลอร์

1.2.1.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.1.3. แอสเซมเบลอร์

1.3. โปรแกรมอรรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.1.1. Windows Explorer

1.3.1.2. FreeCommander

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.2.1. 7-Zip

1.3.2.2. WinZip

1.3.2.3. WinRAR

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.3.1. Backup

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.4.1. Disk Defragmenter

1.3.4.2. Ultra defrag

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.3.5.1. Disk Cleanup

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้

1.4.1.1. Printer driver

1.4.1.2. Scanner driver

1.4.1.3. Sound driver

2. ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

2.1. ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอร์ฟแวร์ประมวลคำ

2.1.1.1. ออกแบบสำหรับการพิมพ์เอกสาร

2.1.1.1.1. Microsoft word

2.1.2. ซอร์ฟแวร์ตารางการทำงาน

2.1.2.1. ช่วยในการคิดคำนวณ

2.1.2.1.1. OpenOfflin.org

2.1.2.1.2. Microsoft Excel

2.1.3. ซอร์ฟแวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.3.1. ช่วยในการเก็บข้อมูล สามารถปรับปรุงและค้นคืนข้อมูลได้

2.1.3.1.1. OpenOfflin.org Base

2.1.3.1.2. Microsoft Access

2.1.3.1.3. Oracle

2.1.3.1.4. MySQL

2.1.4. ซอร์ฟแวร์การนำเสนอ

2.1.4.1. ช่วยในการนำเสนองานที่สามาถทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีความน่าสนใจ

2.1.4.1.1. OpenOfflin.org Impress

2.1.4.1.2. Microsoft PowerPoint

2.1.5. ซอร์ฟแวร์สื่อสาร

2.1.5.1. ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2.1.5.1.1. Window Live Messenger

2.1.5.1.2. Mozilla Firefox

2.1.5.1.3. Thunderbird

2.1.6. ซอร์ฟแวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.1.6.1. ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพ และจัดการสื่อที่แระกอบด้วยภาพนิ่ง เสียง ข้อความและภาพเคลื่อนไหว

2.1.6.1.1. Adobe Photoshop

2.1.6.1.2. Adobe flash

2.1.6.1.3. Windows Movie Maker

2.2. ซอร์ฟแวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. เน้นการใช้งานทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับงานธุรกิจบางอย่าง เช่น งานธนาคารการฝากถอนเงิน

2.2.2. ซอร์ฟแวร์เฉพาะงานด้านการศึกษา

2.2.2.1. Thai Geometer's Sketchpad

2.2.2.2. Mathlab

2.2.3. ซอร์ฟแวร์เกม

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความรำคาญ สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงานของซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์

4.1. การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.1.1. เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

4.2. การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

4.2.1. พิจารณาความเร็วของซีพียู ความจุแรม เป็นต้น

4.3. การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.4. การเลือกใช้ซอร์ฟแวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.4.1. เลือกใช้ที่มีลิขสิทธิ์ต้องจัดซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย