Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
software by Mind Map: software

1. ซอฟท์แวร์ประยุกต์

1.1. การทำงาน

1.1.1. ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก

1.1.2. ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ

1.1.3. ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

1.2. ระบบปฏิบัติการ

1.2.1. ดอส ใช้คำสั่งเป็นตัวอักษร

1.2.2. วินโดวส์ สามารถทำงานหลายงานพร้อมกันได้

1.2.3. โอเอสทู ผู้ใช้สามารถใช้ทำงานได้หลายงานพร้อมกั

1.2.4. ยูนิกซ์ ใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน และทำงานได้หลาย ๆ งาน

1.3. ตัวแปลภาษา

1.3.1. ภาษาปาสคาล

1.3.2. ภาษาเบสิก

1.3.3. ภาษาซี

1.3.4. ภาษาโลโก

2. ซอฟท์แวร์ระบบ

2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.1.1. 1 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ.

2.1.2. 2 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน.

2.1.3. 3.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล.

2.1.4. 4.ซอฟต์แวร์นำเสนอ .

2.1.5. 5.ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล .

2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ