बिदा

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
बिदा by Mind Map: बिदा

1. अशक्त

1.1. कामको सिशिला, तलब, बिमा, अनुसूची १३

2. पर्यटन

2.1. २ वर्ष ८ दिन, ५०००+ग वर्ग, २०७२ बैशाख १

3. भैपरी आउने

3.1. ६,x संचित, तलब, १/२ दिन,३

4. घर

4.1. १२=१ दिन, १८०, तलब, ३० दिन को रकम,सम्पर्क, अबकाश, बाटो म्याद

5. प्रसुति स्याहार

5.1. १५ दिन, तलब

6. बिरामी

6.1. महिनाको १, प्रमाणपत्र, अवकाश, थप ४५ दिन (२ घर=१दिन), तलब, १/२ तलबमा १-१२ महिना

7. किरिया

7.1. १५, तलब, १५ प्रमाणपत्र, कट्टा, १५ हजार

8. प्रसूती

8.1. ७५ दिन, ६ महिना, जोडिने, तलब, १० हजार

9. असाधारण

9.1. ६वर्ष,३(१,१,१),कुनै सुबिधा, x तलब, x ग्रेड

10. अध्ययन

10.1. कम्पनि

10.1.1. प्रतिस्पर्धा, ५ वर्ष सेवा, कबुलियत, ५-२ जना, ३ वर्ष+२ वर्ष, तलब, प्राथमिकता, बढुवा अयोग्य, तोतिएको उपाधि

10.2. निजि प्रयास

10.2.1. बिषय, अनुमति, अन्य,

11. पर्व बिदा

11.1. ३,x संचित, तलब,३