Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOFTWARE by Mind Map: SOFTWARE

1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้

1.2. ระบบปฏิบัติการ

1.2.1. จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์

1.2.2. ควบคุมการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.2.2.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

1.2.2.2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก

1.3. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.3.1. ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์

1.3.2. คอมไพเลอร์

1.3.2.1. แปลทั้งโปรแกรมแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงานตาม

1.3.3. อินเทอร์พรีเตอร์

1.3.3.1. แปลให้คอมพิวเตอร์ทำตามทีละคำสั่ง

1.3.4. แอสเซมเบลอร์

1.3.4.1. แปลภาษาเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง

1.4. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.4.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.4.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.4.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.4.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.4.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.5. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (ดีไวซ์ไดรเวอร์)

1.5.1. ช่วยในการติดตั้งระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.1.2. ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลามาพัฒนาโปรแกรม

2.1.2.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.2.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.2.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.2.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.2.5. ซอฟต์แวร์สื่อสาร

2.1.2.6. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. ใช้งานเฉพาะงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

2.2.2. ซอฟต์แวร์เกม

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

3.1.1. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

3.1.1.1. เช่น การทำบัญชีแสดงข้อมูลเป็นกราฟ ควรใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานโดยเฉพาะ

3.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

3.2.1. พิจารณาถึงคุณลักษณะขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถประมวลผลซอฟต์แวร์นั้นได้

3.2.2. คุณลักษณะในการพิจารณา

3.2.2.1. ความเร็วซีพียู

3.2.2.2. ความจุของแรม

3.2.2.3. ความละเอียดของการ์ดแสดงผล

3.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

3.3.1. หากมีงบประมาณไม่พอ อาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ราคาต่ำกว่าหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันได้

3.3.1.1. เช่น การใช้ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดแทนซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง

3.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

3.4.1. เพื่อการสนับสนุนผู้ผลิต ต้องซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก่อความรังควาน สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางการทำงาน

4.1.1. Brain

4.1.2. Melissa

4.1.3. Loveletter

4.1.4. Slammer

4.2. ป้องการและแก้ไขได้โดยการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส

4.2.1. ทำได้โดยการเปรียบเทียบหาไฟล์ไวรัสที่โปรแกรมสแกนรู้จัก บางครั้งโปรแกรมสแกนอาจไม่รู้จักไวรัสบางตัว แก้ไขโดยการอัพเดตโปรแกรม