Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Solfware by Mind Map: Solfware

1. ซอฟต์เเวร์ระบบ

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.3. ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.5. ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. คอมไพเลอร์

1.2.1.1. แปลทั้งโปรเเกรมให้เป็นภาษาเครื่อง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

1.2.1.1.1. ตัวแปลภาษาซี

1.2.2. อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.2.1. แปลทีละคำสั่งแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เมื่อเสร็จก็ทำลำดับถัดไป

1.2.2.1.1. ตัวแปลภาษาโลโก้

1.2.3. แอสเซมเบลอร์

1.2.3.1. โปรแกรมแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.2. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.3. โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.4. โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.5. โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์

1.4.1. ช่วนในการติดตั้งระบบให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้

1.4.2. Printer driver, Scanner driver, Sound driver

2. ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. คือซอฟต์เเวร์สำเร็จ ใช้งานได้ทันที

2.1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.1.4. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. ต้องพัฒนาโปรแกรมเฉพาะการใช้งาน

2.2.1.1. Thai Geometer’s Sketchpad (ThaiGSP),

2.2.1.2. Mathlab, Scilab

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

3.1. สร้างความเสียหายในการทำงาน

3.2. โปรแกรมป้องกันไวรัส

3.2.1. ป้องกันไวรัสเข้า

3.2.2. ตรวจสอบว่ามีไวรัสอยู่หรือไม่

3.2.3. กำจัดไวรัส

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

4.1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมทรัพยากร

4.2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

4.3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4.4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมการใช้