กยศ.ฟ้องนศ. 1.2 แสนราย คืนหนี้ 1.2 หมื่นล้าน กรมบัญชีกลางเตรียมหักเงินผู้กู้ที่เป็นขรก. 70,000 รา...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กยศ.ฟ้องนศ. 1.2 แสนราย คืนหนี้ 1.2 หมื่นล้าน กรมบัญชีกลางเตรียมหักเงินผู้กู้ที่เป็นขรก. 70,000 ราย ใช้หนี้ 3.4 พันล้าน by Mind Map: กยศ.ฟ้องนศ. 1.2 แสนราย คืนหนี้ 1.2 หมื่นล้าน กรมบัญชีกลางเตรียมหักเงินผู้กู้ที่เป็นขรก. 70,000 ราย ใช้หนี้ 3.4 พันล้าน

1. ผู้เกี่ยวข้อง

1.1. นาย ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

1.1.1. ผู้จัดการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1.2. นายผยง ศรีวณิช

1.2.1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (กรอ.)

1.3. ผู้เป็นหนี้ กยศ. และ กรอ.

1.3.1. นักเรียน และ นักศึกษา

1.3.2. ข้าราชการ

2. เหตุการณ์

2.1. 6 มิถุนายน 2561

2.1.1. นายชัยรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย (กรอ.) แถลงข่าว

2.1.1.1. ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

2.2. ปี 2539 - วันที่ 30 เมษายน 2561 กยศ. ปล่อยเงินกู้ให้นักเรียน นักศึกษา

2.2.1. 5.4 ล้านราย

2.2.1.1. ชำระหนี้แล้ว 8 แสนราย

2.2.1.2. ค้างชำระหนี้ 4.6 ล้ายราย

2.2.1.2.1. เสียชีวิต-ทุพพลภาพ 5 หมื่นราย

2.2.1.2.2. เรียนจบถึงกำหนดชำระหนี้ 3.5 ล้านราย

2.2.1.2.3. กำลังศึกษา+เรียนจบ (ปลอดหนี้) 1 ล้านราย

2.2.1.2.4. ข้าราชการ 1.69 แสนราย

2.3. แผนการงาน 2561

2.3.1. กยศ. เตรียมฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 5 งวด

2.3.1.1. 1.2แสนราย คิดเป็นมูลหนี้ค้างชำระ 1.2 หมื่นล้านบาท

2.3.2. ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ให้นักเรียน นักศึกษา

2.3.2.1. 7 แสนราย คิดเป็นเงิน 3 หมื่นล้านบาท

3. เกี่ยวกับลูกหนี้

3.1. การชำระหนี้ตามปกติ

3.1.1. หักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ

3.1.2. หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

3.1.3. ตู้ ATM

3.1.4. กรุงไทยเทเลแบงค์

3.1.5. KTB Netbank ทาง Internet

3.1.6. KTB Netbank ทาง Application

3.1.7. National e-payment

3.1.7.1. สแกน QR Code (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

3.1.7.1.1. Static QR Code

3.1.7.1.2. Dynamic QR Code

3.1.8. ข้าราชการ

3.1.8.1. หักเงินเดือน

3.2. ผิดนัดชำระหนี้

3.2.1. ค้างชำระเกิน 5 งวด

3.2.1.1. ส่งหมายฟ้อง

3.2.1.1.1. เจรจาประนอมหนี้