บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การตัดต่อและขึ้นรูปวัสดุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การตัดต่อและขึ้นรูปวัสดุ by Mind Map: บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การตัดต่อและขึ้นรูปวัสดุ

1. S วิทยาศาสตร์

1.1. ได้ค้นคว้า

1.2. ได้ทดลอง

2. M คณิตศาสตร์

2.1. ได้การคิดคำนวณความกว้างความยาวขอรูปทรง

3. Tเทคโนโลยี

3.1. ดูสื่อแล้วนำมาใช้

4. Eการออกแบบ

4.1. ใช้โปรแกรมต่างๆในการออกแบบ

5. ทำเว็บไซด์เพื่ออะไร

5.1. เพื่อสะดวกต่อการศึกษา

5.2. เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

6. จะให้เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

6.1. เผยแพร่ในfacebook

6.2. เผยแพร่ในอีเมล์

6.3. เผยแพร่ในyoutube

7. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

7.1. นักเรียน

7.2. บุคคลากร

7.3. ผู้ที่สนใจการศึกษา

8. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรมอะไร

8.1. โปรแกรมpowerpoint

8.2. โปรแกรมword

9. ประโยชน์จากเว็บไซด์

9.1. ทำให้รู้วิธีการต่างๆ

9.2. ทำให้งานมีประสิทธิภาพ

10. แนวทางการแก้ไข

10.1. วางแผนและศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ