คอมพิวเตอร์ ม.2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์ ม.2 by Mind Map: คอมพิวเตอร์ ม.2

1. 8. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. 1. การสื่อสารข้อมูล

2.1. คือ การรับ ส่ง โอน ย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล จากผู้ส่งสารผ่านตัวกลางไปยังผู้รับสาร

3. 2. รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล

3.1. Simplex : ทิศทางเดียว

3.2. Half Duplex : สองทิศทางสลับกัน

3.3. Full Duplex : สองทิศทางพรัอมกัน

4. 3. องค์ประกอบของการสื่อสาร

4.1. ผู้ส่งสาร

4.2. ผู้รับสาร

4.3. ข้อมูล

4.4. ตัวกลางหรือสื่อนำข้อมูล

4.5. โปรโตคอล

5. 4. องค์ประกอบของการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.1. ข้อมูลข่าวสาร

5.2. อุปกรณ์ส่งข้อมูล

5.3. อุปกรณ์รับข้อมูล

5.4. โปรโตคอล

5.5. ซอฟต์แวร์

5.6. ตัวกลาง

6. 5. วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย

6.1. เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม

6.2. เพื่อจัดการข้อมูลร่วมกัน

6.3. เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

6.4. เพื่อการทำงานระยะไกล

6.5. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในระบบ

7. 6. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.1. PAN

7.2. LAN

7.3. MAN

7.4. WAN

8. 7. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology)

8.1. Bus

8.2. Star

8.3. Ring