ປັດໄຈການຄອດຍາກ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ປັດໄຈການຄອດຍາກ by Mind Map: ປັດໄຈການຄອດຍາກ

1. ຄວາມໝາຍ

1.1. ໝາຍເຖິງການເກີດລູກທີ່ມີໄລຍະຂອງການຍາວນານກວ່າປົກກະຕິ ໄລຍະເວລາຈະນັບແຕ່ການເຈັບທ້ອງແທ້ 20 ຊມ ສໍາລັບແມ່ໃໝ່ ແລະ 12 ຊມ ແມ່ທີ່ເຄີຍຄອດລູກ

2. ສາຍເຫດການຄອດຍາກ 4 p

2.1. power

2.2. passage

2.2.1. ກະດູກອ່າງຊາມບໍ່ສົມສ່ວນກັບຫົວຂອງເດັກ CPD

2.2.1.1. ອ່າງຊາມແຄບທີ່ຊ່ອງກາງ Midpelvic contraction

2.2.2. ແມ່ເຕ້ຍ 145 cm

2.3. passenger

2.4. psyche

2.4.1. position

3. ຜົນກະທົບ

3.1. ດ້ານລູກ

3.1.1. ຖົງນໍ້າແຕກກ່ອນເວລາ,ເດັກເກີດການຕິດເຊື້ອ/ສາຍສະບືຍ້ອຍເດັກຈະເສຍຊີວິດໄດ້

3.2. ດ້ານແມ່

3.2.1. ການຄອດຍາວນານ, ແມ່ອ່ອນເພຍ, ຂາດນໍ້າ, ພາວະຄີໂຕຊິດ, ການຄອດຕິດຂັດ, ມົດລູກແຕກ,ແມ່ ແລະ ເດັກ ເສຍຊີວິດ

3.3. ລວງສູງແມ່ 145 cm