นวัตกรรม โมเดล แผนผัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรม โมเดล แผนผัง by Mind Map: นวัตกรรม  โมเดล แผนผัง

1. โมเดล คือ

1.1. สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนของจริง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

2. โมเดลแผนผังเป็นสื่อประเภท โมเดลเชิงกายภาพ

2.1. คือ แบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นรูปทรง รูปร่าง ทางกายภาพ

3. แนวทางการสร้างแบบจำลอง หรือ โมเดล

3.1. 1.การทำโมเดลจะต้องไม่ยุ่งยาก

3.2. 2.จะต้องกำหนดขอบเขตของโมเดลหรือสถานะภาพเริ่มต้นให้ชัดเจน

4. ความรู้พื้นฐานของ โมเดลแผนผัง

4.1. 1.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อย่างละเอียด

4.2. 2.มีเทคนิคในการออกแบบ

4.3. 3.การสื่อสาร

4.4. 4.การวิเคราะห์ผู้รับสื่อ

4.5. 5.มีความคิดสร้างสรรค์

4.6. 6.การใช้ภาษา

4.7. 7.รู้จักการใช้อุปกรณ์

4.8. 8.ข้อมูล

4.9. 9.สิ่งแวดล้อม

5. นวัตกรรม คือ

5.1. นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ”

6. ประโยชน์ โมเดลแผนผัง

6.1. 1 สามารถทำให้รุ้ถึงกระบวนการต่างๆในการจัดการความรู้ การจัดการความรุ้นี่นใช้รูปแบบแบบสื่อเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

6.2. 2โมเดล ช่วยทำให้เพลิดเพลิงมีสมาธิ เพราะการประกอบโมเดลต้องใช้ความพยายามและสมาธิที่ดีอีกทั้งทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

6.3. 3 การทำโมเดลฝึกทักษะการสังเกต เพราะการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โมเดลของเราออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุด

6.4. 3 การทำโมเดลฝึกทักษะการสังเกต เพราะการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โมเดลของเราออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุด