นวัตกรรม โมเดล แผนผัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรม โมเดล แผนผัง by Mind Map: นวัตกรรม  โมเดล แผนผัง

1. โมเดลแผนผังเป็นสื่อประเภท โมเดลเชิงกายภาพ

1.1. คือ แบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นรูปทรง รูปร่าง ทางกายภาพ

2. แนวทางการสร้างแบบจำลอง หรือ โมเดล

2.1. 1.การทำโมเดลจะต้องไม่ยุ่งยาก

2.2. 2.จะต้องกำหนดขอบเขตของโมเดลหรือสถานะภาพเริ่มต้นให้ชัดเจน

3. ความรู้พื้นฐานของ โมเดลแผนผัง

3.1. 1.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อย่างละเอียด

3.2. 2.มีเทคนิคในการออกแบบ

3.3. 3.การสื่อสาร

3.4. 4.การวิเคราะห์ผู้รับสื่อ

3.5. 5.มีความคิดสร้างสรรค์

3.6. 6.การใช้ภาษา

3.7. 7.รู้จักการใช้อุปกรณ์

3.8. 8.ข้อมูล

3.9. 9.สิ่งแวดล้อม

4. โมเดล คือ

4.1. สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนของจริง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

5. นวัตกรรม คือ

5.1. นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ”

6. ประโยชน์ โมเดลแผนผัง

6.1. 1 สามารถทำให้รุ้ถึงกระบวนการต่างๆในการจัดการความรู้ การจัดการความรุ้นี่นใช้รูปแบบแบบสื่อเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

6.2. 2โมเดล ช่วยทำให้เพลิดเพลิงมีสมาธิ เพราะการประกอบโมเดลต้องใช้ความพยายามและสมาธิที่ดีอีกทั้งทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

6.3. 3 การทำโมเดลฝึกทักษะการสังเกต เพราะการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โมเดลของเราออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุด

6.4. 3 การทำโมเดลฝึกทักษะการสังเกต เพราะการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้โมเดลของเราออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุด