บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1.1. 1. เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ

1.2. 2. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านสมบัติ ทักษะและเวลา

1.3. 3. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

1.4. 4. เพื่อกำหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์

1.5. 5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายปฏิบัติการอื่น

2. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

2.1. ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมงาน

2.2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างงาน

2.3. ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน

2.4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินแผน

3. การคาดการณ์ความต้องการด้านทระพยากรมนุษย์ขององค์การ

3.1. การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน

3.2. การใช้แบบจำลองการวางแผน

3.3. การใช้วิธีทางสถิติ

3.4. การใช้แบบจำลองของมาร์คอฟ

4. ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4.1. กระบวนการในการกำหนดทิศทาง และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลากร

5. หน้าที่ทางการจัดการ

5.1. การวางแผน

5.2. การจัดตั้งองค์การ

5.3. การนำ

5.4. การควบคุม

6. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

6.1. การขยายตัว/ลดขนาดขององค์การ

6.2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

6.3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ

6.4. คุณภาพของบุคลากรที่อยู่ในองค์การ

6.5. การเกษียณ/การเลื่อนตำแหน่ง/การโยกย้าย

6.6. อัตราการเข้าออกของบุคลากร

6.7. การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้ง

6.8. การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ

7. องค์ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

7.1. กระบวนการ

7.2. การคาดการณ์

7.3. วิธีการปฏิบัติ

7.4. องค์การและบุคลากร