บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1.1. กระบวนการในการกำหนดทิศทาง และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลากร

2. หน้าที่ทางการจัดการ

2.1. การวางแผน

2.2. การจัดตั้งองค์การ

2.3. การนำ

2.4. การควบคุม

3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3.1. การขยายตัว/ลดขนาดขององค์การ

3.2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.3. ความก้าวหน้าทางวิชาการ

3.4. คุณภาพของบุคลากรที่อยู่ในองค์การ

3.5. การเกษียณ/การเลื่อนตำแหน่ง/การโยกย้าย

3.6. อัตราการเข้าออกของบุคลากร

3.7. การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้ง

3.8. การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ

4. องค์ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4.1. กระบวนการ

4.2. การคาดการณ์

4.3. วิธีการปฏิบัติ

4.4. องค์การและบุคลากร

5. ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

5.1. 1. เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ

5.2. 2. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านสมบัติ ทักษะและเวลา

5.3. 3. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

5.4. 4. เพื่อกำหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์

5.5. 5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายปฏิบัติการอื่น

6. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

6.1. ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมงาน

6.2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างงาน

6.3. ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน

6.4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินแผน

7. การคาดการณ์ความต้องการด้านทระพยากรมนุษย์ขององค์การ

7.1. การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน

7.2. การใช้แบบจำลองการวางแผน

7.3. การใช้วิธีทางสถิติ

7.4. การใช้แบบจำลองของมาร์คอฟ