ការផលិតពូជត្រីខ្យា

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ការផលិតពូជត្រីខ្យា by Mind Map: ការផលិតពូជត្រីខ្យា

1. ការប្រមូលមេពូជ?

1.1. តើមេពូជត្រូវយកមកពីប្រភពណាខ្ឡះ?

1.2. តើគួរជ្រើសរើសត្រីដែលមានទំងន់ និងប្រវែងប្រហែលប៉ុន្មានសម្រាប់ធ្វើជាមេពូជ?

1.3. តើកួរជ្រើសរើសចំនួនត្រីប៉ុន្មានក្បាលសម្រាប់ធ្វើជាមេពូជ?

1.4. តើគួរមានវិធីសាស្រ្តបែបណាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនមេពូជពីធម្មជាតិ?

2. ការថែបំប៉នមេពូជ?

2.1. តើប្រភពទឹកយកមកពីណា?

2.2. តើការថែបំប៉នមេពូជបែបណា ដែលសមស្របសម្រាប់ត្រីខ្យា?

2.3. តើការថែបំប៉នត្រីមេពូជ គួរជ្រើសរើសចំណីបែបណា និងកម្រិតប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មាន?

2.4. តើយើងដាក់ដង់សុីតេចំនួនប៉ុន្មានក្បាលក្នុងមួយម៉ែតការ៉េ?

2.5. តើគួរដាក់មេពូជជាមួយគ្នាឬដាក់ដាច់ឡែកពីគ្នា?​ បើដាក់ជាមួយគ្នាតើសមាមាត្រប៉ុន្មានក្បាល?

2.6. តើពេលវេលាណាសមស្របសម្រាប់ការផ្តល់ចំណី?

2.7. តើបញ្ហាអ្វីខ្ឡះដែលនឹងជួបប្រទះពេលថែបំប៉នមេពូជ?

3. ការផលិតពូជ?

3.1. តើយើងមានវិធីសាស្រ្តដូចម្តេចក្នុងការផលិតពូជបានល្អ?

3.2. តើគួរជ្រើសរើសអ័រម់ូនប្រភេទណាខ្លះសម្រាប់ធ្វើការផលិតពូជ?

3.3. តើគួរប្រើកម្រិតដូសប៉ុន្មាន​និងចាក់ចំនួនប៉ុន្មានលើក?

3.4. តើគួរជ្រើសរើសទីតាំងមួយណានៃដងត្រីសម្រាប់ធ្វើការចាក់បញ្ចូលអ័រម៉ូន?

3.5. តើគួរមានវិធីសាស្រ្តបែបណាក្នុងការលាយអ័រម់ូន?

3.6. តើលក្ខ័ណបែបណាដែលសមស្របសម្រាប់ធ្វើការបង្កាត់ភ្ញាស់ត្រី

3.7. តើគួរបង្កាត់ជាលក្ខណៈ សិប្បនិម្មិត ពាក់កណ្ដាលសិប្បនិម្មិត ឬ ធម្មជាតិ?

4. ការថែបំប៉នកូនពូជ?

4.1. តើការជ្រើសរើសកត្តាសមស្របបែបណាក្នុងការថែបំប៉នកូនត្រី?

4.2. តើត្រូវជ្រើសរើសចំណីប្រភេទណាមួយដែលសមស្របក្នុងការថែបំប៉នកូនត្រី?

4.3. តើយើងគួរដាក់ដង់ស៊ីតេត្រីចំនួនប៉ុន្មានគ្បាល

4.4. តើគួរធ្វើការថែបំប៉នកូនត្រីក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានខែ?

4.5. តើមានឧបករណ៏ និងសម្ភារះអ្វីខ្លះប្រើសម្រាប់ដំណើរការ?

4.6. តើប៉ារ៉ាម៉ែត្រអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពទឹក?