ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน by Mind Map: ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน

1. ปวดแต่ไม่มีปัญหาการเคลื่อนไหว

1.1. นัด 2 ครั้ง / สัปดาห์ (8 ครั้ง)

1.1.1. ใช้เครื่องมือรักษา +ให้ความรู้ดูแลตนเอง+ออกกำลังกายเพื่อคงช่วงการเคลื่อนไหว

1.2. นัดติดตามอาการ 1 เดือน

1.2.1. ประเมินอาการปวด น้อยกว่า 4 คะแนน

1.2.2. อาการไม่ดีขึ้น

1.2.2.1. ทำการตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง เข้าสู่ระยะกึ่งเรื้อรัง

1.2.3. อาการดีขึ้น

1.2.3.1. แพทย์ไม่นัดต่อ จบการรักษา