06 - Informační management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
06 - Informační management by Mind Map: 06 - Informační management

1. CO JE?

1.1. proces shromažďování a správy informací z jednoho nebo více zdrojů a jeho distribuce jedné nebo více cílovým skupinám

2. Východiska

2.1. Informační společnost

2.1.1. vystihuje změny od 50 let

2.1.2. změna preferencí od ekonomického ke sociálnímu a kulturnímu kapitálu

2.1.3. informatizace společnosti

2.1.3.1. pozitivní dopad

2.1.3.1.1. dostupnost, aktuálnost a svoboda při práci s inf.

2.1.3.1.2. e-bussines, e-government

2.1.3.2. negativní dopad

2.1.3.2.1. ztráta soukromí

2.1.3.2.2. dehumanizace komunikace

2.1.3.2.3. ochrana dat

2.2. Znalostní společnost

2.3. Učící se společnost

2.3.1. vzdělání jako klíčová role řešení všech problémů

2.3.2. orientace na člověka význam vzdělávání pro život

2.4. New node

3. Historický vývoj IM

3.1. I etapa

3.1.1. 1966 poprvé použit termín

3.1.2. hospodárnost práce s technickými informacemi

3.1.3. aplikace ICT při hromadném zpracování údajů

3.2. II etapa

3.2.1. konec 70. a celá 80. léta 20. stol

3.2.2. management jako hospodárný přístup práce v budování IS

3.2.3. propojení informačních procesů s manažerskými procesy

3.2.4. popluracizace - zakládání časopisů, asociací

3.3. III etapa

3.3.1. 90. léta 20 stol.

3.3.2. využití ICT k zabezpečení manažerské práce

3.4. Současné chápání

3.4.1. respektuje jak potřeby manažerského pohledu tak i hospodárné zajištění informačních procesů

3.4.2. děla správně věci hospodárně

3.4.3. IS není cílem, je to prostředek který pomáhá

3.4.4. propjení poznatků z managementu, informatiky a systémových přístupů

4. Lze mluvit i o Informačním auditu

5. Informační strategie organizace

5.1. určuje základní směry budování toku informací, aby tyto sloužili řídícím pracovníkům k efektinímu rozhodnování a eliminovali riziko

5.2. Zahrnuje

5.2.1. 1. Specifikace klíčových znalostí

5.2.1.1. stav trhu

5.2.1.2. postavení organizace ke konkurenci

5.2.2. 2. Přehled standardů při budování IS

5.2.3. 3. Objem financí na strategii

5.2.4. 4. Program rozvoje IS

5.2.5. 5. Zásady vyhodnocování účinosti

5.3. Předpoklady úspěšné strategie

5.3.1. navázání na podnikatelskou strategii

5.3.2. zahrnutí všech interních činností

5.3.3. optimální využití ICT

5.3.4. formulaci strategie v dokumentu schváleným managementem

5.3.5. prosazování strategie vedením

6. Informace v organizaci

6.1. Interní

6.1.1. ochodní

6.1.2. marketingové

6.1.3. technické

6.1.4. finanční

6.1.5. výrobní

6.1.6. personální

6.1.7. strategické

6.2. Externí

6.2.1. univerzální prostředí

6.2.1.1. technologický segment

6.2.1.2. sociální segment (postoje společnosti, etika, spotřebitelské nálady, zaměstnanost ..)

6.2.1.3. ekonomický segment

6.2.1.4. politický a právní segment

6.2.2. oborové prostředí

6.3. Uživatelská struktura

6.3.1. kancelářské

6.3.2. organizační struktura

6.3.3. personální

6.3.4. historický vývoj

6.3.5. technické a technologický postup

6.3.6. bankovní

6.3.7. obchodní a marketnigové

7. Informační systémy v organizaci

7.1. Poslání

7.1.1. integrující platforma pro procesy, informační toky a komunikaci

7.1.2. nositel standardizace s pozitivním vilvem

7.1.3. poskytuje celostní pohled na fungování organizace

7.2. IS na podporu

7.2.1. operativní řízení - TSP

7.2.1.1. pro nejnižší řídící úroveň

7.2.2. taktického řízení - MIS

7.2.2.1. vycházejí z dat TSP

7.2.2.2. střední stupeň řízení - podpora managerů, role zpravodajství

7.2.2.3. týdení přehledy, stavy surovin, vývoj nemocnosti

7.2.3. strategického

7.2.3.1. top management

7.2.3.2. integrují interní a externí informace

7.2.3.3. pro vize, poslání, analýzy

7.2.4. kancelářských prací a týmové spolupráce

7.2.5. komunikace organizace s externím prostředím

7.3. Další klasfifikace

7.3.1. ERP (jádro) - účetnictví, personalistika, logistika

7.3.2. CRM - procesy k zákazníkům

7.3.3. SCM - dodavatelé

7.3.4. MIS - kombinuje vše předešlé + externí informace

8. Znalostní management

8.1. poskytování správných znalostí, správným lidem ve správný čas aby se mohli co nejlépe rozhodovat

8.2. Procesní perspektiva

8.2.1. pochopení znalostních procesů (získávání, vytvoření, transfer, uchování)

8.3. Technologická perspektiva

8.3.1. využití ICT pro realizaci ZM

8.3.2. intrantet, dokumentový server, groupware

8.4. Implementačí perspektiva

8.4.1. metody a postupy jak co nejlépe zavést IM do praxe

8.5. Přínosy

8.5.1. lepší sdílení znalostí

8.5.2. efektivní předání best practis

8.5.3. zvýšení výkonu, tržeb, zisku

8.5.4. schopnost reagovat na neočekávané