Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FACEBOOK ADS by Mind Map: FACEBOOK ADS

1. content

1.1. hình ảnh

1.1.1. kích thước

1.1.2. vị trí và thứ tự

1.1.3. cách sắp xếp và bố trí

1.2. nội dung

1.2.1. rõ ràng

1.2.2. phân chia đối tượng

1.2.3. xã kho, giảm giá

1.2.4. nêu lợi ích của sản phẩm

1.2.5. quy luật khi viết content

1.2.6. sử dụng icoin

1.3. bố cục

1.3.1. tiêu đề

1.3.2. ưu đãi/ khuyến mãi

1.3.2.1. lợi ích KH nhận đc

1.3.3. kêu gọi hành động

1.3.4. đặc tính sản phẩm

1.3.5. địa chỉ thông tin liên hệ

2. ads

2.1. chiến dịch

2.1.1. có 3 nhóm quảng cáo

2.1.1.1. 9 quảng cáo

2.1.2. 1 chiến dịch (1target)

2.1.2.1. 20-34t

2.1.2.1.1. qc1

2.1.2.1.2. qc2

2.1.2.1.3. qc3

2.1.2.2. 22-34t

2.1.2.2.1. qc1

2.1.2.2.2. qc2

2.1.2.2.3. qc3

2.1.2.3. 24-34t

2.1.2.3.1. qc1

2.1.2.3.2. qc2

2.1.2.3.3. qc3

2.2. Nhóm quảng cáo

2.3. quảng cáo

2.4. cách thức qc

2.4.1. tạo chiến dịch

2.4.2. qc chọn bài

2.4.3. nhóm qc

2.4.3.1. ngân sách

2.4.3.2. vị trí, địa điểm

2.4.3.3. target

2.4.3.4. ngôn ngữ

2.4.4. tách 3 nhóm ( chọn 3 nhóm)

2.4.4.1. vị trí qc

2.4.4.2. tên nhóm

2.4.4.2.1. tùy chỉnh nâng cao

3. target

3.1. Trang phục + phụ kiện

3.2. phương tiện đi lại

3.3. sở thích liên quan

3.4. sản phẩm liên quan

3.5. công dụng sản phẩm

3.6. địa điểm

3.6.1. ăn

3.6.2. chơi

3.6.3. làm việc

3.6.4. giải trí

3.7. Nghề nghiệp