ดื่ม ดูด สูด ดม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ดื่ม ดูด สูด ดม by Mind Map: ดื่ม ดูด สูด ดม

1. การสื่อสาร

1.1. ความหมายและความสำคัญ

1.2. วัตถุประสงค์

1.3. ประเภทของการสื่อสาร

1.4. องค์ประกอบและกระบวนการ

1.5. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

1.6. อุปสรรคและความล้มเหลว

2. ความขัดแย้ง

2.1. ความหมายของความขัดแย้ง

2.2. สาเหตุการของเกิด

2.3. ชนิดของความขัดแย้ง

2.4. การแก้ไขปัญหา

2.5. ข้อดีและข้อเสีย

3. การสร้างทีมงาน

3.1. ความหมายของการสร้างทีมงาน

3.2. วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

3.3. ประเภทของทีมงาน

3.4. หลักปฏิบัติการทำงานร่วมเป็นทีม

3.5. ขั้นตอนการสร้างทีมงาน

3.6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

3.7. อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม

3.8. บทบาทของสมาชิก

4. เทคนิคการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์

4.1. การพูด

4.2. การฟัง

4.3. การสนทนา

4.4. มารยาท