การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท by Mind Map: การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

1. กำหนดคุณลักษณะ

1.1. สำรวจรายละเอียด

1.1.1. ติดต่อผู้ขาย

1.1.1.1. 10 min

1.1.2. รอใบเสนอราคา

1.1.2.1. 420 min

1.2. จัดทำ TOR

1.2.1. จัดทำรายงาน

1.2.1.1. 60 min

2. สั่งซื้อสั่งจ้าง

2.1. ออกใบสั่งซื้อ

2.1.1. ออกใบสั่งซื้อในระบบ ERP

2.1.1.1. 5 min

2.1.2. เสนอหัวหน้างานตรวจสอบใบสั่ง

2.1.2.1. 2 min

2.1.3. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามใบสั่งซื้อ

2.1.3.1. 210 min

2.2. ดำเนินการสั่งซื้อ

2.2.1. ดำเนินการส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขาย

2.2.1.1. 10 min

3. ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

3.1. ขอเพิ่มรายการครุภัณฑ์ในระบบ ERP

3.1.1. 10 min

3.2. จัดทำใบขอกันงบประมาณ BA ในระบบ ERP

3.2.1. 3 min

3.3. รอการอนุมัติ BA

3.3.1. 5 min

3.4. จัดทำรายงานขอซื้อ PR

3.4.1. 5 min

3.5. เสนอผู้รับผิดชอบโครงการ

3.5.1. 5 min

3.6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3.6.1. 5 min

3.7. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ

3.7.1. 420 min

3.8. เจ้าหน้าที่เดินทางนำเอกสารมายังงานพัสดุ

3.8.1. 200 m

3.8.2. 10 min

3.9. งานพัสดุลงทะเบียนรับ

3.9.1. 1 min

3.10. เสนอหัวหน้างาน

3.10.1. 2 min

3.11. เดินทางไปเสนอหัวหน้าเจ้า

3.11.1. 150 m

3.11.2. 10 min

3.12. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่

3.12.1. 210 min

3.13. เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ

3.13.1. 420 min

3.14. หัวหน้าส่วนอนุมัติในระบบ

3.14.1. 1 min

3.15. บันทึกรับในทะเบียนรับ

3.15.1. 1 min

4. ตรวจรับ

4.1. ส่งของ

4.1.1. รอการส่งมอบครุภัณฑ์

4.1.1.1. 9,240 min

4.1.2. ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมใบส่งของ

4.1.2.1. 420 min

4.2. ออกใบตรวจรับ

4.2.1. ออกใบตรวจในระบบ ERP

4.2.1.1. 5 min

4.2.2. เสนอหัวหน้างานตรวจสอบใบตรวจรับ

4.2.2.1. 2 min

4.2.3. เดินทางไปเสนอหัวหน้าเจ้า

4.2.3.1. 150 m

4.2.3.2. 10 min

4.3. ตรวจรับ

4.3.1. แจ้งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับใบตรวจ

4.3.1.1. 420 min

4.3.2. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับ

4.3.2.1. 1,260 min

4.3.3. ส่งคืนใบตรวจมายังงานพัสดุ

4.3.3.1. 1,260 min

4.3.4. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่

4.3.4.1. 210 min

4.3.5. แจ้งเจ้าหน้าที่มารับใบตรวจเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนอนุมัติ

4.3.5.1. 420 min