ແຜນຍຸດທະສາດ 2018 - 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ແຜນຍຸດທະສາດ 2018 - 2020 by Mind Map: ແຜນຍຸດທະສາດ 2018 - 2020

1. ຍຸດທະສາດ

1.1. ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ

1.1.1. F1. ສ້າງກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການການບໍລິຫານການເງິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແນະໃສ່ເພີ່ມກະແສເງິນສົດເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຍອດເຫລືອເງິນກູ້

1.2. ຍຸດທະສາດດ້ານການການຕະຫລາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ

1.2.1. 1. ດດະະ

1.2.2. 2. ດະິິ

1.2.3. 3. ດດິເ

1.2.4. 4. ດະະພດ

1.3. ຍຸດທະສາດ້ານການດຳເນີນງານພາຍໃນ

1.4. ຍຸດທະສາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໂຕ

2. ທິດທາງລວມ