Digitalisering i Helse og mestring - Lillestrøm kommune 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digitalisering i Helse og mestring - Lillestrøm kommune 2020 by Mind Map: Digitalisering i Helse og mestring - Lillestrøm kommune 2020

1. Porteføljeleder - Christian Opsal

1.1. Prosjektledere Digitalisering i Helse og Mestring

1.1.1. Stein Teppen

1.1.2. Jorunn Såtvedt

1.1.3. Hilde Andersen

2. Implementering av Pleie og omsorgssystem i Lillestrøm kommune - PL Hilde Andersen

2.1. MÅL

2.1.1. Implementering av Gerica i Lillestrøm kommune. Få et fagsystem som blir optimalt brukt, som er enkelt å bruke og få gode rutiner. Å ha et fagsystem som fungerer fra de ulike oppstartsdatoene, og som 80 % av brukerne kan bruke i henhold til læringsmålene, etter en turnusperiode etter oppstart.

2.2. HOVEDAKTIVTETER

2.2.1. Opplæring - Annika Schander Slemdal

2.2.1.1. Plan?

2.2.1.1.1. Mål

2.2.1.1.2. Målgruppe

2.2.1.1.3. Læringsmål

2.2.1.1.4. Tiltak

2.2.1.1.5. Tidplan

2.2.1.1.6. Oppfølging?

2.2.2. Informasjon - Anne Utsigt

2.2.2.1. Plan

2.2.2.1.1. Mål

2.2.2.1.2. Målgrupper

2.2.2.1.3. Tiltak

2.2.2.1.4. Tidplan

2.2.2.1.5. Oppfølging?

2.2.3. Utarbeide ny struktur

2.2.4. Teknisk implementering

2.2.5. Oppfølging av superbrukere

2.2.6. Anskaffelse av devicer - Linda Solheim

2.2.7. Dokumentasjon

2.3. RISIKO

2.3.1. At opplæringen ikke når brukerne i tilstrekkelig grad

2.3.2. Devicer - Fremdrift?

2.3.3. At Pålogging ifm opplæring ikke fungerer

2.4. Leverandør - Tieto

3. Implementering av NAV Sosial system i Lillestrøm kommune

3.1. MÅL

3.1.1. Anskaffe og implementere sosialsystem for den kommunale delen av NAV. Systemet skal muliggjøre økonomisk saksbehandling av sosialhjelp og dokumentasjon av oppfølging av brukere, gjeldsrådgivningsfunsjoner, funksjonalitet for Kvalifiseringsprogrammet. Systemet skal kunne integreres mot lønn, regnskap og elektronisk arkiv. Det må kunne benyttes SvarUt og fremtidige digitale tjenester som elektronisk søknad og innbyggerdialog som ligger i KS-prosjektet Digisos.

3.1.1.1. Digisos blir ikke startet før i 2020 pga risiko i følge Tieto.

3.2. HOVEDAKTIVTETER

3.2.1. Oppsett og integrasjoner

3.2.2. Teknisk implementering

3.2.2.1. Konvertering

3.2.2.2. Testing

3.2.2.3. Grunndata

3.2.2.4. Utarbeide ny struktur

3.2.3. Opplæring

3.2.3.1. Plan

3.2.3.1.1. Rigge

3.2.3.1.2. Hvordan utnytte de 4 dagene som skal leveres av Tieto?

3.2.3.2. E-læring

3.2.4. Informasjon

3.2.4.1. Plan

3.2.5. Digisos - Implementering

3.2.6. Sammenslåing

3.2.7. Rutiner og organisering

3.3. RISIKO

3.3.1. IT ressurser - Thomas Andersen(Tlf 95275015) har Gerica + andre systemer Tuan Huu Nguyen fra Sørum (Steinar Sire Øyeren IKT)

3.3.2. Digisos blir ikke startet før i 2020 pga risiko i følge Tieto.

3.3.3. Arbeidsprosesser lokalt ?

3.4. Leverandør - Tieto

3.4.1. (PL Marianne Aas Karlsen) PL Tor Håland IT Tore Bærlid

3.5. Prosjektmedarbeidere Eva Haugen Sørum Oksana Dadurceviciene Fet Else Runa Bakkelund Skedsmo

3.5.1. + 4 stk superbrukere kommuner noen med spesialfelt

4. Implementering av Ressursstyringssystem i Lillestrøm kommune

4.1. MÅL

4.1.1. Ny turnusløsning er i drift inkludert integrasjoner mot Visma HRM og Gerica, og alle brukere kan bruke løsningen 01.12.2019.

4.1.1.1. Avklare målbildet med tane implementering av turnus som fag og som verktøy, og

4.1.1.1.1. Utarbeide notat med anbefaling til PE i løpet av 14 dager(?)

4.1.1.2. videre utvidelse knyttet til resten av organisasjonen bruk av systemet som tideregistering

4.2. HOVEDAKTIVTETER

4.2.1. Teknisk implementering

4.2.2. Kodeverk

4.2.3. Oppfølging av superbrukere

4.2.4. Opplæring

4.2.5. Informasjon

4.2.6. Grunndata

4.2.7. Teknisk implementering

4.3. RISIKO

4.3.1. Avklare om implementering av turnusprinsipper er en del av prosjektets målbildet

4.3.2. Akseptansetesting må forskyves slik at man får med reele data

4.3.3. Leverandør ser ut til å ikke helt forstå konsekvensene av at dett er en kommunesammenslåing og implementering av verktøy samtidig

4.3.4. ???

4.3.5. Superbrukere i Oppvekst må følge seg ivaretattt av

4.4. Leverandør - Tieto

5. Anskaffelse av system for Individuell plan i Lillestrøm kommune

5.1. MÅL

5.2. HOVEDAKTIVTETER

5.2.1. Tilbudsforespørsel

5.2.1.1. Betalimgsplan eller 1 gangs betaling

5.2.1.2. Betalimgsplan eller 1 gangs betaling

5.2.1.3. Betalimgsplan eller 1 gangs betaling

5.3. RISIKO

5.3.1. GDPR?

6. Kravspesifikasjon og intensjonskunngjøring deretter implementering av system for Voksenopplæring/flyktning

6.1. HOVEDAKTIVTETER

6.2. MÅL

6.2.1. Prosjektets formål er å sikre reforhandling av avtale om fagsystem for Flyktning og for Voksenopplæringen. I prosessen gjør vi en enkel behovskartlegging slik at vi i ny avtale for Lillestrøm kommune i størst mulig grad ivaretar behov, og får på plass plan for videre utvikling av løsningen der behov ikke kan løses.

6.3. RISIKO

6.3.1. Har innkjøp tilstrekkelig ressurser til å håndtere dette - Kari Måseide

6.4. Delt prosjektansvar med Monica Kristin vik i Oppvekst

6.5. Tenke system opp i mot Voksenopplæring Visma VO/Flyktning heter systemet som man ønsker å gå videre med(intensjonskunngjøring)

6.5.1. Innkjøpsbistand fra Kari Måseide Fung innkjøpsleder i Skedsmo

6.6. Projektgruppe: Superbruker Karsten fra FLY, (Superbruker Elin fra VO?), Bjørn Heger og Unna Beyer

7. Organisering av prosjekt- og porteføljestyring i Helse og Mestring Lillestrøm kommune

7.1. Prosjekteier Organisasjon - Bjørg Torill Madsen

7.1.1. Styringsgruppe

7.1.2. Programleder(?) Velferdsteknologi Anne Svendsen

7.2. Prosjekteier Digitalisering - Torbjørn Pedersen

7.2.1. PMO Dag Bjerke

8. System for Legevakt

8.1. Prosjektleder HM er Anne Joran Stakkerud

8.2. KAD ?

8.3. Tonje Lorem Avdelingsleder har spurt om status på Legevakt - Implementering av aktuelt system

9. System for Helsestasjon

9.1. PL Nina Østnes

9.2. Jorunn er systemforvalter for systeme iSkedsmo

10. System for Barnevern - Familia

10.1. Monica Vik tar over som PL. Eirik?

10.2. Jorunn er systemforvalter for systeme iSkedsmo

10.3. Overtas av Oppvekst

11. Informasjonskanaler

11.1. Planer for informasjon i prosjektene?

11.1.1. Workplace

11.1.1.1. Hva slags strategi har vi for dette? Det bør samkjøres for Helse og Mestring sine prosjekter

11.1.2. Intranett?

11.1.3. Avisa?

11.1.4. Sosiale medier?

12. Distribusjon og utarbeiding av e-læring med mer

12.1. Kompetanseutviklings - prosjektgruppe - Ledet av Anne Haugli

12.2. Anne Hauglid Attensi?

12.3. Lisbet Nedreberg Junglemap?

12.3.1. 1 - 2 med kompetanse på dette i hvert prosjekte

12.4. Læringsportal

12.4.1. 1-2 webredaktører i prosjektene

13. Prosjektenes avhengigheter til HRM?

14. Gevinstrealisering?

14.1. Må tas opp igjen med alle prosjekter, Gerica har revidert men bør spisses ytterligere opg gjøres målbare.

15. Datavask?

15.1. Ikke behov i RS, men tilgang til data er viktig

15.2. Gerica - Fet og Sørum har drevet datavask i profil. Skedsmo?

16. Integrasjoner?

17. Identitetshåndtering