Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA by Mind Map: Verkko-oppimisen
asiantuntijuus
POST VOA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA

Teknologiaosaaminen

Tarjolla olevien ohjelmistojen ja järjestelmien soveltuvuuden arviointi pedagogisiin valintoihin

Räätälöidyt ratkaisut

Tekniset ratkaisut

Oppijalähtöisyys oppimisympäristöissä

Opettajan työtä helpottavat sovellukset

Pedagoginen osaaminen

Oppijan näkökulma

Opiskelun mielekkyys, On demand-opiskelu, Opiskelun on oltava mahdollista minä aikana tahansa, Kaikkien materiaalien on oltava saavilla koko opiskelun ajan, Välitön palaute

Oppimisen yksilöllisyys, Erilaiset oppimisen tavat, Monipuolinen eri medioiden käyttö, Yksilöllinen tavoiteasettelu, Opiskelu on tiiviisti sidoksissa muuhun elämään

Opetusorganisaation näkökulma

Prosessien suunnittelu, Verkko-oppiminen mukana jos OPS-suunnittelussa

Verkko-opetustarjonnan motiviien määrittely, Verkko-oppimisen sopivuus opiskeltavaan aiheeseen, Taloudellisten ja henkisten resurssien hallinta

Koulutus henkilökunnalle, Verkko-opetusta voi tarjota menestyksellä vain riittävän ammattitaitoinen henkilökunta

Tukipalvelut, Kartoitaan tukipalvelutarvetta säännöllisesti, Taataan järjestelmien toimivuus

Opettajan näkökulma

Oppimaan ohjaaminen, Metakognitiivisten taitojen kehittäminen myös osa oppimisen tavoitteita, Oppimisen omistajuutta tukevat pedagogiset valinnat

Fasilitoinnin taidot, Omien resurssien hallinta, Ohjaustarpeiden määrittäminen ja ajantasalla pysyminen

Teknologiaosaaminen, Ongelmatilanteiden ennakointi, Osaamisen kehittäminen, Tarveharkintainen opiskelu (microlearning)

Pedagogiset valinnat

Opettajakeskeisyydestä yhteisölliseen oppimiseen, Arvioinnin läpinäkyvyys, Arvioinnin menetelmät tukevat avointa tiedon jakamista, Todellisen dialogin mahdollistaminen

Sulautuva oppiminen, Opiskelijalle parhaiten sopivat ja oppimisen mahdollistavat prosessit, Verkkoon soveltuvan opetuksen ja materiaalien kartoittaminen

PBL, Lähtökohtina yhteiset ongelman määrittelyt, Yksilölliset ongelmanratkaisutavat, Kokemuksellinen ja hermeneuttinen sisällöllinen oppiminen

Oppimisympäristöt, Oppimisympäristöt valittava/rakennettava opetettavaa substanssia tukeviksi (vrt. organisaation valinnat), Työvälineiden käytössä annettava mahdollisuus myös opiskelijalähtöisiin ratkaisuihin

Osaamisen arviointi

Verkko-oppimisella saavutetun osaamisen arviointi taitojen opiskelussa

Parhaimmillana arviointi todentaa osaamisen oppijalle ja opettajalle

Osaaminen konkretisoitava arvioitavissa oleviksi teoksi

Koko oppimisprosessia arvioitava mahdollisimman laajan näkökulman saamiseksi ts. suoritteiden arviointi eri riitä kuvaamaan osaamista

Itsearvioinnille tarjottava tukea -> merkittävä rooli

Arvioitava osaamisalueet

Arvioinnin kohteet tuotava opiskelijoille näkyviksi jo tavoiteasettelussa

Oppijoiden asettamat tavoitteet hyväksyttävä (heitä voidaan pyytä tarkentamaan tavoitteita)

Arvioinninperusteet ja -kriteerit

Identiteetti verkossa

Huumorintajun välittyminen kirjallisissa kommenteissa

Rakentava palaute ja positiivinen kannustaminen

Läsnäolo koko prosessin ajan, vaikka pienikin

Opiskelijan työn arvostaminen: Palautteeseen liitettävä aina havainto, tarjottava linkki, muu materiaali ts. ohjattava eteen päin.

Vuorovaikutustaidot

Avoin ja toiset huomioon ottava toiminta

Pienistäkin positiivisista huomioista annettava palautetta

Toisten oppimisen ja havaintojen hyödyntäminen omassa oppimisessa

Yhteisöllisyys

Avoin tietojen ja taitojen jakaminen

Oppimisen liittyminen muuhun elämään

Opetuksen arviointi

Kehittämistoimenpiteet

Resurssien hallinnan muutos, Verkko-opetuksen tarvitsemat resurssit ovat erilaisia kuin kasvokkain tapahtuvan opetuksen, siksi ne on perusteltava hyvin., Uusien resurssitarpeiden ilmetessä ne on saatettava välittömästi organisaation tietoon ja otettava mukaan pedagogisiin ja taloudellisiin suunnitelmiin, Verkko-opetuksen todellisuus on jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa. Muutokseen on kyettävä reagoimaan nykyistä nopeammin.

Oppimisen tavoitteena on opitun ulkoistaminen: haasteena todentaminen. Verkko-opiskelun pitää ulottua koko oppimisstrategiaan ja seurantaa on tehtävä myös muista opinnoista ja palaute niistäkin pitäisi olla verkko-opiskelun suunnittelussa saatavilla.

Arviontikriteerien avaaminen ja konkretisoiminen käytännön oppimisteoiksi

Verkko-opetuksen suunnittelua on tehtävä yhdessä opetushenkilöstän, tukipalvelujen ja taloudesta vastaavien tahojen kesken

Sisäinen ja ulkoinen laadun arviointi

Verkko-opettamisen laatukäsikirja

Jatkuva opiskelijapalautteen analysointi

Organisaation tavoitteet: eOppimisen suunnitelma (TASO)

Resurssien hyödyntämisen arviointi

Itse- ja vertaisarvioinnit