Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA by Mind Map: Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA

1. Pedagoginen osaaminen

1.1. Oppijan näkökulma

1.1.1. Opiskelun mielekkyys

1.1.1.1. On demand-opiskelu

1.1.1.1.1. Opiskelun on oltava mahdollista minä aikana tahansa

1.1.1.1.2. Kaikkien materiaalien on oltava saavilla koko opiskelun ajan

1.1.1.1.3. Välitön palaute

1.1.2. Oppimisen yksilöllisyys

1.1.2.1. Erilaiset oppimisen tavat

1.1.2.1.1. Monipuolinen eri medioiden käyttö

1.1.2.1.2. Yksilöllinen tavoiteasettelu

1.1.2.2. Opiskelu on tiiviisti sidoksissa muuhun elämään

1.2. Opetusorganisaation näkökulma

1.2.1. Prosessien suunnittelu

1.2.1.1. Verkko-oppiminen mukana jos OPS-suunnittelussa

1.2.2. Verkko-opetustarjonnan motiviien määrittely

1.2.2.1. Verkko-oppimisen sopivuus opiskeltavaan aiheeseen

1.2.2.2. Taloudellisten ja henkisten resurssien hallinta

1.2.3. Koulutus henkilökunnalle

1.2.3.1. Verkko-opetusta voi tarjota menestyksellä vain riittävän ammattitaitoinen henkilökunta

1.2.4. Tukipalvelut

1.2.4.1. Kartoitaan tukipalvelutarvetta säännöllisesti

1.2.4.2. Taataan järjestelmien toimivuus

1.3. Opettajan näkökulma

1.3.1. Oppimaan ohjaaminen

1.3.1.1. Metakognitiivisten taitojen kehittäminen myös osa oppimisen tavoitteita

1.3.1.2. Oppimisen omistajuutta tukevat pedagogiset valinnat

1.3.2. Fasilitoinnin taidot

1.3.2.1. Omien resurssien hallinta

1.3.2.2. Ohjaustarpeiden määrittäminen ja ajantasalla pysyminen

1.3.3. Teknologiaosaaminen

1.3.3.1. Ongelmatilanteiden ennakointi

1.3.3.2. Osaamisen kehittäminen

1.3.3.2.1. Tarveharkintainen opiskelu (microlearning)

1.4. Pedagogiset valinnat

1.4.1. Opettajakeskeisyydestä yhteisölliseen oppimiseen

1.4.1.1. Arvioinnin läpinäkyvyys

1.4.1.2. Arvioinnin menetelmät tukevat avointa tiedon jakamista

1.4.1.3. Todellisen dialogin mahdollistaminen

1.4.2. Sulautuva oppiminen

1.4.2.1. Opiskelijalle parhaiten sopivat ja oppimisen mahdollistavat prosessit

1.4.2.2. Verkkoon soveltuvan opetuksen ja materiaalien kartoittaminen

1.4.3. PBL

1.4.3.1. Lähtökohtina yhteiset ongelman määrittelyt

1.4.3.2. Yksilölliset ongelmanratkaisutavat

1.4.3.3. Kokemuksellinen ja hermeneuttinen sisällöllinen oppiminen

1.4.4. Oppimisympäristöt

1.4.4.1. Oppimisympäristöt valittava/rakennettava opetettavaa substanssia tukeviksi (vrt. organisaation valinnat)

1.4.4.2. Työvälineiden käytössä annettava mahdollisuus myös opiskelijalähtöisiin ratkaisuihin

2. Teknologiaosaaminen

2.1. Tarjolla olevien ohjelmistojen ja järjestelmien soveltuvuuden arviointi pedagogisiin valintoihin

2.2. Räätälöidyt ratkaisut

2.3. Tekniset ratkaisut

2.4. Oppijalähtöisyys oppimisympäristöissä

2.5. Opettajan työtä helpottavat sovellukset

3. Osaamisen arviointi

3.1. Verkko-oppimisella saavutetun osaamisen arviointi taitojen opiskelussa

3.1.1. Parhaimmillana arviointi todentaa osaamisen oppijalle ja opettajalle

3.1.2. Osaaminen konkretisoitava arvioitavissa oleviksi teoksi

3.1.3. Koko oppimisprosessia arvioitava mahdollisimman laajan näkökulman saamiseksi ts. suoritteiden arviointi eri riitä kuvaamaan osaamista

3.1.4. Itsearvioinnille tarjottava tukea -> merkittävä rooli

3.2. Arvioitava osaamisalueet

3.2.1. Arvioinnin kohteet tuotava opiskelijoille näkyviksi jo tavoiteasettelussa

3.2.2. Oppijoiden asettamat tavoitteet hyväksyttävä (heitä voidaan pyytä tarkentamaan tavoitteita)

3.2.3. Arvioinninperusteet ja -kriteerit

4. Vuorovaikutustaidot

4.1. Avoin ja toiset huomioon ottava toiminta

4.2. Pienistäkin positiivisista huomioista annettava palautetta

4.3. Toisten oppimisen ja havaintojen hyödyntäminen omassa oppimisessa

4.4. Yhteisöllisyys

4.4.1. Avoin tietojen ja taitojen jakaminen

4.4.2. Oppimisen liittyminen muuhun elämään

5. Opetuksen arviointi

5.1. Kehittämistoimenpiteet

5.1.1. Resurssien hallinnan muutos

5.1.1.1. Verkko-opetuksen tarvitsemat resurssit ovat erilaisia kuin kasvokkain tapahtuvan opetuksen, siksi ne on perusteltava hyvin.

5.1.1.2. Uusien resurssitarpeiden ilmetessä ne on saatettava välittömästi organisaation tietoon ja otettava mukaan pedagogisiin ja taloudellisiin suunnitelmiin

5.1.1.3. Verkko-opetuksen todellisuus on jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa. Muutokseen on kyettävä reagoimaan nykyistä nopeammin.

5.1.2. Oppimisen tavoitteena on opitun ulkoistaminen: haasteena todentaminen. Verkko-opiskelun pitää ulottua koko oppimisstrategiaan ja seurantaa on tehtävä myös muista opinnoista ja palaute niistäkin pitäisi olla verkko-opiskelun suunnittelussa saatavilla.

5.1.3. Arviontikriteerien avaaminen ja konkretisoiminen käytännön oppimisteoiksi

5.1.4. Verkko-opetuksen suunnittelua on tehtävä yhdessä opetushenkilöstän, tukipalvelujen ja taloudesta vastaavien tahojen kesken

5.2. Sisäinen ja ulkoinen laadun arviointi

5.2.1. Verkko-opettamisen laatukäsikirja

5.2.2. Jatkuva opiskelijapalautteen analysointi

5.2.3. Organisaation tavoitteet: eOppimisen suunnitelma (TASO)

5.2.4. Resurssien hyödyntämisen arviointi

5.2.5. Itse- ja vertaisarvioinnit

6. Identiteetti verkossa

6.1. Huumorintajun välittyminen kirjallisissa kommenteissa

6.2. Rakentava palaute ja positiivinen kannustaminen

6.3. Läsnäolo koko prosessin ajan, vaikka pienikin

6.4. Opiskelijan työn arvostaminen: Palautteeseen liitettävä aina havainto, tarjottava linkki, muu materiaali ts. ohjattava eteen päin.