PHONG TRÀO YÊU NƯỚC & ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Nhóm 5)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC & ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Nhóm 5) by Mind Map: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC  & ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Nhóm 5)

1. So sánh 2 cương lĩnh

1.1. 3/1930

1.1.1. Giải phóng dân tộc lên đầu

1.1.2. Nhiều tầng lớp giai cấp

1.2. 10/1930

1.2.1. Nặng về đấu tranh giai cấp

1.2.2. Chưa vạch rõ mâu thuẫn

1.2.3. Đề cao vai trò công - nông

1.2.4. Chưa đánh giá đúng khả năng

2. Cương lĩnh 10/1930

2.1. Cách mạng tư sản dân quyền

2.2. Tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa

2.3. Đánh đổ các thế lực phong kiến

2.4. Đánh đổ đế quốc Pháp

2.5. Đông Dương hoàn toàn độc lập

3. Cương lĩnh đầu tiên

3.1. Đi tới xã hội cộng sản

3.2. Việt Nam độc lập

3.3. Thành lập chính phủ công - nông - binh

3.4. Cải cách ruộng đất

4. Hội nghị thành lập

4.1. 03 - 07/2/1930

4.2. Tại Cửu Long (Hương Cảng – TQ)

5. Bối cảnh lịch sử

5.1. Ba tổ chức Cộng sản xảy ra mâu thuẫn

5.2. Ng.Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất

6. 3 tổ chức Cộng Sản

6.1. Đông Dương Cộng Sản Đảng

6.1.1. Thành lập 17/6/1929

6.1.2. Hội VNCMTN ở miền Bắc

6.2. An Nam Cộng Sản Đảng

6.2.1. Thành lập tháng 7/1929

6.2.2. Hội VNCMTN ở Trung Quốc và Nam kỳ

6.3. Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn

6.3.1. Thành lập tháng 9/1929

6.3.2. Theo chủ trương cách mạng vô sản

6.4. Ý nghĩa

6.4.1. Kết quả tất yếu của cách mạng Việt Nam

6.4.2. Bước trưởng thành của giai cấp công nhân

6.4.3. Xu hướng cách mạng vô sản là phù hợp

6.4.4. Là bước chuẩn bị cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

7. Phong trào yêu nước

7.1. Phong trào công nhân

7.1.1. Nhỏ bé , trình độ thấp

7.1.2. Đòi quyền lợi về kinh tế

7.2. CN Mác - Lênin

7.2.1. CNXH khoa học + PT công nhân

7.2.2. Chưa được truyền bá rộng rãi

7.2.3. Điều kiện cần cho sự ra đời của Đảng

7.3. Phong trào yêu nước

7.3.1. Khơi dậy con đường giải phóng dân tộc

7.3.2. CN Mác Lênin được truyền bá rộng rãi

7.3.3. Tập hợp mọi giai cấp

7.3.4. Đòi quyền lợi về mọi mặt

7.3.5. Là điều kiện đủ để ĐCSVN ra đời