Cơ Học Thủy Khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cơ Học Thủy Khí by Mind Map: Cơ Học Thủy Khí

1. Mở đầu

1.1. Mục đích môn học - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.2. Tính chất vật lí của lưu chất

1.2.1. Khối lượng riêng-Trọng lượng riêng -Tỉ trọng

1.2.2. Tính nhớt

1.2.3. Tính nén được

1.2.4. Áp suất hơi bảo hòa

1.2.5. Sức căng bề mặt

1.2.6. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

2. Tĩnh học lưu chất

2.1. Áp suất thủy tĩnh

2.2. Phương trình vi phân cơ bản của tĩnh học lưu chất

2.3. Tĩnh học tuyệt đối

2.3.1. Phương trình thủy tĩnh

2.3.2. Phương trình khí tĩnh

2.3.3. Áp lực thủy tĩnh

2.4. Tĩnh học tương đối

3. Động học lưu chất

3.1. Phương pháp mô tả chuyển động lưu chất

3.1.1. Phương pháp Lagrange

3.1.2. Phương pháp Euler

3.2. Phân loại chuyển động

3.2.1. Theo thời qian

3.2.2. Theo không gian

3.2.3. Theo tính chất

3.2.3.1. Tính nhớt

3.2.3.2. Tính nén được

3.3. Phương pháp thể tích kiểm soát

3.4. Phương trình liên tục

4. Phân tích thứ nguyên & đồng dạng

4.1. Phân tích thứ nguyên

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Định luật pi (Buckingham)

4.2. Quy luật đồng dạng

4.2.1. Các tiêu chuẩn đồng dạng

5. Động lực học lưu chất

5.1. Phương trình liên tục

5.2. Phương trình động lượng

5.3. Phương trình năng lượng

6. Dòng chảy trong ống

6.1. Phương trình cơ bản chuyển động đều trong ống

6.2. Phân bố vận tốc trong ống

6.2.1. Chuyển động tầng

6.2.2. Chuyển động rối

6.3. Tổn thất dọc đường trong ống

6.4. Tổn thất cục bộ trong ống

7. Lớp biên

7.1. Dòng chuyển động qua cố thể

7.1.1. Khái niệm lớp biên

7.1.2. Hiện tương tách rời lớp biên

7.2. Phương pháp nghiên cứu dòng ngoại lưu

7.3. Phương pháp động lượng của Karman

7.3.1. Phương trình động lượng

7.3.2. Phương trình liên tục

7.4. Lí thuyết lớp biên Prandtl

7.4.1. Phương trình liên tục

7.4.2. Phương trình bernoulli

8. Lực nâng & lực cản

8.1. Phương pháp tính lực cản qua cố thể

8.1.1. Hệ số lực cản cho vài cố thể

8.1.1.1. 2D

8.1.1.2. 3D

8.1.2. Hệ số lực cản theo Renolds

8.1.2.1. 2D

8.1.2.2. 3D

8.2. Lực nâng