Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Migrasyon by Mind Map: Migrasyon

1. paglipat ng tirahan

2. migrasyon panloob at migrasyon panlabas

3. mataas na unemployment rate

3.1. sanhi

4. magandang benepisyo mula sa ibang bansa

4.1. sanhi

5. patuloy na pagtaas ng populasyon

5.1. sanhi

6. mas malago ang ekonomiya ng iabng bansa

6.1. sanhi

7. umiiwas sa labanan o karahasan

7.1. sanhi

8. pangungulila sa pamilya at pamayanan

8.1. epekto

9. naiiwan ang mga anak sa extended family

9.1. epekto

10. kakulangan sa seguridad

10.1. epekto

11. nayayapakan ang karapatang pantao

11.1. epekto

12. paglago ng ekonomiya

12.1. epekto

13. Integration at Multiculturalism

13.1. epekto

14. pansamantalang migrante at permanenteng migrante

15. economic migrants at refugees

16. malaking sahod

16.1. sanhi