დაგეგმილი სასწავლო კურსები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
დაგეგმილი სასწავლო კურსები by Mind Map: დაგეგმილი სასწავლო კურსები

1. პრაქტიკული კურსი ფინანსური მენეჯერებისთვის

2. ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი

2.1. სასწავლო კურსის მიზანია, ექსელის პროგრამის საშუალებით შეძლოთ ფინანსური ანგარიშგების ასახვა და განთავსებული ინფორმაციის ანალიზი; ხანგრძლივობა: 18 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

3. ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა "ORIS"

3.1. სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია როგორც საწარმოების, ასევე, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერიისთვის. კურსის მიზანია, შეისწავლოთ ბუღალტრული პროგრამა ORIS-ის გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების ასახვა და ანალიზი. ხანგრძლივობა: 10 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

4. საგადასახადო კანონმდებლობა

4.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს შესძინოს საგადასახადო კოდექსის თეორიული ცოდნა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარები. სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები გამოიმუშავებენ საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებათა სწორი გამოანგარიშების, ადმინისტრირებისა და აღრიცხვისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს. ხანგრძლივობა: 67 საათი რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თეა კუჭავა ტელ: +995 32 226 10 26 (1139) მობ: 598 37 75 07 [email protected]

5. ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)

6. მცირე ბიზნესის საგადასახადო აღრიცხვის მართვა

7. Ms. PowerPoint; Ms. Word (სიღრმისეულად)

8. საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

8.1. სასწავლო კურსის მიზანია, ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების საფინანსო სამსახურის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების წარმოებასა და შედგენაში. ხანგრძლივობა: 55 საათი ; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თეა კუჭავა ტელ: +995 32 226 10 26 (1139) მობ: 598 37 75 07 [email protected]

9. ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით )

9.1. სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელებს (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით) შეასწავლოს ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრაქტიკული ასპექტები ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით. ხანგრძლივობა: 61 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თეა კუჭავა ტელ: +995 32 226 10 26 (1139) მობ: 598 37 75 07 [email protected]

10. საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები

10.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს შესძინოს საგადასახადო კოდექსის თეორიული ცოდნა, გააცნოს საგადასახადო აუდიტის ჩატარების ფორმები და სპეციფიკა; შეასწავლოს საგადასახადო გამოანგარიშება, რისკ-ფაქტორების დადგენა, საგადასახადო აუდიტით გამოვლენილ დარღვევებზე მტკიცებულებების მოძიებისა და დამუშავების პრინციპები. ხანგრძლივობა: 99 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

11. ქონების გადასახადის გაანგარიშება (საგადასახადო კანონმდებლობისა და IFRS-ის მიხედვით)

12. დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე

12.1. კურსი დეტალურად განიხილავს ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე დღგ-ს ჩათვლის რეგულაციებსა და პროცედურას კონკრეტული მაგალითებისა და ქეისების საფუძველზე. ხანგრძლივობა: 9 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

13. ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში

14. ორმაგი დაბეგვრის შესახებ შეთანხმების გამოყენება

15. ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და კონფლიქტების მართვა

16. ანგარიშის წერა, საქმიანი კომუნიკაცია და კორესპონდენცია ინგლისურ ენაზე

17. დღგ-ს სიღმისეული კურსი

18. სამუშაო კეთილდღეობა და სამუშაო კმაყოფილება

19. საჯარო ფინანსების მართვა (მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის

19.1. სასწავლო კურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს საჯარო ორგანიზაციებში საქმიანობის დაგეგმვის, შესრულებისა და კონტროლის კუთხით ხარისხის ამაღლებას, გამჭვირვალობის გაზრდასა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფას. ხანგრგრძლივობა: 135 საათი რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]

20. ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა

20.1. სასწავლო კურსი წარმოადგენს ფინანსებთან, ბიზნესთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემების კომბინაციას, რომლებიც აქტუალურია დღევანდელ ფინანსურ სამყაროში და რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს წარმატებულმა ფინანსურმა და რაოდენობრივმა ანალიტიკოსმა, აგრეთვე, ფინანსურმა მენეჯერმა. ხანგრძლივობა: 52 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

21. საბიუჯეტო ორგანიზაციების გადასახდელების გადახდა და საბიუჯეტო კლასიფიკაცია

21.1. ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად გადასახადების გადახდის წარმოება მოქმედი კანონმდებლობა. ხანგრძლივობა: 12 საათი რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]

22. ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია

23. საგადასახადო დავები და შეთანხმებები

24. საქმიანი მოლაპარაკებების მართვა - ჰარვარდის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული მიდგომა (მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის)

25. სტრატეგიული კომუნიკაცია

26. საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

26.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი ელემენტები და მეთოდები. კურსის მონაწილეები, რომლებსაც ექნებათ საჯარო სექტორში ეკონომიკური და, ასევე, არაეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება, შეისწავლიან შესაბამისი აღრიცხვის მართებულ წარმოებას, შემოსავლის დაბეგვრას, ქონებისა და დღგ-ს მიზნებისათვის დასაბეგრი ბრუნვების გამიჯვნასა და მის შესაბამისად კუთვნილი გადასახადების გადახდას. ხანგრძლივობა: 85 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]

27. სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

27.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს საბიუჯეტო ორგანიზაციების ქონების, აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის წესები და პროცედურები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ხანგრძლივობა: 15 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]

28. საქართველო და ევროპასთან ასოცირება

29. საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა

29.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია დაბეგვრის ნორმების აქტუალური და პრობლებური საკითხების შესახებ კონკრეტული მაგალითებისა და ქეისების გამოყენებით. ხანგრძლივობა: 15 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: ვლადიმერ კვაჭანტირაძე ტელ: +995 32 226 10 26 (1134) მობ: 599 082 082 [email protected]

30. ლიდერობა და მართვა (მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის)

30.1. ტრენინგის ფარგლებში თქვენ შეიძენთ და გაიუმჯობესებთ უნარებს, რაც აუცილებელია თანამედროვე მენეჯერებისა და გუნდის ეფექტური მართვისთვის. ტრენინგზე მიღებული ცონდა დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ სამომავლო გეგმები, მიაღწიოთ სასურველ შედეგს თქვენს გუნდთან ერთად და გყავდეთ მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლები. ხანგრძლივობა: 24 საათი; რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ ბერიანიძე ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131) მობ: 599 08 20 40 [email protected]

31. სახელმწიფო შესყიდვები

31.1. კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, სახელმწიფო შესყიდვების სწორად დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანგარიშგების პროცედურები. კურსი გაჯერებულია სიტუაციური მაგალითებითა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით. ხანგრძლივობა: 32 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]

32. ASYCUDA WORLD-ის დეკლარირების მოდულთან მუშაობა

33. მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

34. ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები /სერვის პლუსი/

34.1. ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან კლიენტებთან კომუნიკაციის თანამედროვე მიდგომებსა და და მომსახურების ტექნიკებს, რომელიც ხელს შუწყობთ უკეთ დაგეგმონ კლიენტების მოზიდვის, შენარჩუნებისა და მათი კმაყოფილების გაზრდის სტრატეგია; ასევე, განსაზღვრონ თავიანთ ძლიერი და სუსტი მხარეეებსი და დასახონ ხარვეზების გამოსწორების გეგმა. ხანგრძლივობა: 12 საათი; რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ ბერიანიძე ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131) მობ: 599 08 20 40 [email protected]

35. საბაჟო გაფორმება და პროცედურები

35.1. კურსის მიზანია, მსმენელმა მიიღოს ცოდნა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილ საქონლის შემოტანა/ გატანის საბაჟო პროცედურებზე და საქონლის გაფორმებაზე. ხანგრძლივობა: 9 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ პირტახია ტელ: +995 32 226 10 26 (1140) მობ: 577 05 20 38 [email protected]