โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงาน  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ประมวผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. 1.กำหนดปัญหา

2.1.1. หัวข้อในการทดลอง ที่อยากรู้อยากเห็น รวมถึงการขอคำปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆ

2.2. 2.กำหนดรายละเอียดของโครงงาน

2.2.1. 1.ชื่อโครงงาน

2.2.2. 2.ชื่อผู้ทำโครงงาน

2.2.3. 3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

2.2.4. 4. หลักการและเหตุผล

2.2.5. 5.จุดหมาย/วัตถุประสงค์

2.2.6. 6.สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน

2.2.7. 7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.2.8. 8. ปฏิบัติโครงงาน

2.2.9. 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.2.10. 10. บรรณานุกรม

2.3. 3.การวางแผนและดำเนินโครงงาน

2.3.1. กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ละเอียด และต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ

2.4. 4.การดำเนินโครงงาน

2.4.1. เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ

2.5. 5.การสรุปผลและเผยเเพร่งาน

2.5.1. นำเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. การพัฒนาเว็บบล็อก (Webblog) ด้วย Word press เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3.1.1. เพื่อพัฒนาเว็บบล็อกด้วย Word press เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และนำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกได้

3.2. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง พัฒนาการการสื่อสาร

3.2.1. โครงงานพัฒนาการการสื่อสาร ช่วยให้สามารถแบ่งแยกความแตกต่างของการสื่อสารในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี

3.3. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN WORLD

3.3.1. เป็นการพัฒนาโครงงานสร้างเว็บไซต์ ASEAN WORLD เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

4. ประโยชน์

4.1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

4.2. เป็นการบูรณาการนำเอาความรู้จากวิชาต่างๆ ที่ได้รับมาผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

4.3. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

4.4. ส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

4.5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น