โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ขั้นตอนการทำโครงงาน

1.1. 1.การกำหนดปัญหา

1.2. 2.การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

1.3. 3.การวางแผนและดำเนินโครงงาน

1.4. 4.การดำเนินโครงงาน

1.5. 5.การสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน

2. ตัวอย่างโครงงาน

2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน

2.1.1. เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2.2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วัฒนธรรมไทย

2.2.1. เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นหลังมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ที่ถูกต้อง

2.3. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2.3.1. เพื่อศึกษาให้เข้าใจกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3. ประโยชน์

3.1. ทำให้กล้าคิดกล้าแสดงออก

3.2. ทำให้รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น

3.3. ทำให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ

3.4. ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด

3.5. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ

3.6. ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

4. ความหมาย

4.1. เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า

4.2. ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจเเละความถนัด

4.3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต ประมวลผลด้วยซอฟต์เเวร์คอมพิวเตอร์ เเละนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ