โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงอันตราย

2. วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องของความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยนำข้อมูลป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

3. ความหมาย

4. ขั้นตอนการทำโครงงาน

4.1. 1.กำหนดปัญหา

4.1.1. อยากศึกษาอะไร

4.1.2. ทำไมถึงอยากศึกษา

4.2. 2.การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

4.2.1. ความเหมาะสมของระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

4.2.2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้

4.2.3. งบประมาณ

4.2.4. ระยะเวลา

4.2.5. ความปลอดภัย

4.2.6. แหล่งความรู้

4.3. 3.วางแผนการดำเนินโครงงาน

4.3.1. การเขียนเค้าโครงโครงงาน

4.3.2. แผนการดำเนินงาน

4.4. 4.การดำเนินโครงงาน

4.4.1. จัดทำเนื้อหาโครงงาน

4.4.1.1. บทนำ

4.4.1.2. ทฤษฎีที่ศึกษา

4.4.1.3. วิธีการดำเนินงาน

4.4.1.4. ผลการศึกษา

4.4.1.5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

4.4.2. ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา

4.5. 5.การสรุปผลและเผยแพร่โครงงาน

4.5.1. การประเมินโครงงาน

4.5.2. จัดทำเว็บไซต์ของโครงงาน

5. ประโยชน์

5.1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5.1.1. การวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

5.2. ด้านการเงินการธนาคาร

5.2.1. การฝากถอนเงิน

5.2.2. การโอนเงิน

5.2.3. การแลกเปลี่ยนเงินตรา

5.2.4. การบริการทางด้านสินเชื่อ

5.3. ด้านการศึกษา

5.3.1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

5.3.2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

5.4. ด้านความมั่นคง

5.4.1. ใช้ควบคุมประสานงานวงจรทหาร

5.4.2. การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่างประเทศ

5.4.3. การส่งดาวทียมและการคำนวณวิถีการโคจรของจรวดไปสู่อวกาศ

5.5. ด้านการคมนาคม

5.5.1. ระบบควบคุมไฟจราจร

5.5.2. การจองตั๋วล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น

5.5.3. การเช็คอินของสายการบิน

5.6. ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

5.6.1. การออกแบบหรือจำลองสภาวการณ์ต่างๆ

5.6.1.1. การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารจากแผ่นดินไหว

5.7. ด้านการพาณิชย์

5.7.1. การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

5.7.2. การชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

5.7.3. ตัวอย่างโครงงาน

5.7.3.1. ชื่อโครงงาน : เครื่องบำบัดน้ำเสีย

5.7.3.1.1. เป็นอุปกรณ์ด้านการประยุกต์ใช้งาน

5.7.3.2. ชื่อโครงงาน : ภูมิศาสตร์และระบบ จัดการร้านอาหาร

5.7.3.2.1. เป็นโปรแกรมด้านการประยุกต์ใช้งาน

5.7.3.3. ชื่อโครงงาน : ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์

5.7.3.3.1. เป็นสื่อพัฒนาเพื่อการสื่อสาร

5.7.4. การตรวจสอบราคาสินค้าผ่านเครื่องอ่านราคาสินค้า

5.8. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

5.8.1. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตร