โครงงานทางเทคโนโลยี สาระสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยี สาระสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยี สาระสนเทศ

1. การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยช่วยเพิ่มความน่าสนใจและทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

3. 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้

4. ความหมาย

5. ขั้นตอนการทำโครงงาน

5.1. การกำหนดปัญหา

5.2. การวางเเผนเเละดำเนินโครงงาน

5.3. 4.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

5.4. การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

5.5. การดำเนินโครงงาน

5.6. การสรุปผลเเละเผยเเพร่โครงงาน

6. ตัวอย่างโครงงาน

6.1. การพัฒนาเว็บบล็อก (Webb log) ด้วย Word press เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

6.1.1. เพื่อนำเอาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเรียน

6.2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง คำบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย

6.3. ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร

6.4. ฝ่ามิติพิชิตเกมส์ RPG

6.4.1. พัฒนาเกมส์ให้ดีขึ้น มีความน่าเล่น เเอฟเฟคสมจรืงมากขึ้น

6.5. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ

7. ประโยชน์

7.1. 6.ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

7.1.1. 1สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

7.1.2. 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

7.2. 3เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียน ในชั้นเรียนตามปกติ.