โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงาน  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ตัวอย่างโครงงาน

1.1. โครงงานสื่อการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.1.1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.1.2. สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.1.3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

2. ประโยชน์

2.1. 1.ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง

2.2. 2.ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ

2.3. 3.สามารถวิเคาระห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้

2.4. 4.ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.5. 5.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

2.6. 6.สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิธีการพูดและการเขียน รวมทั้ง เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

3. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ

4. ความหมาย

4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1.1. เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล

4.2. โครงงาน

4.2.1. กิจกรรมอิสระที่ให้นักเรียนเลือกทำตามความสนใจของตนเอง หรือของกลุ่มงาน โดยใช้ทักษะประสบการด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆในการแก้ปัญหา

5. ขั้นตอนการทำโคงงาน

5.1. 1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ

5.2. 2.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

5.3. 3.จัดทำข้อเสนอโครงงาน

5.4. 4.ลงมือทำโครงงาน

5.5. 5.เขียนโครงงาน

5.6. 6.นำเสนอและแสดงผลงานโครงงาน