ยาเสพติด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ยาเสพติด by Mind Map: ยาเสพติด

1. ยาเสพติดคืออะไร

1.1. อาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานบกพร่องของเซลล์ในสมองที่ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ

2. จำแนกประเภทได้หลายวิธีที่สำคัญ

2.1. จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้ 2 ประเภท

2.1.1. 1.ยาเสพติดชนิดให้โทษรายแรง ได้แก่ เฮโรอีน อะซีทอร์ฟีน แอมเฟตามีน ฯลฯ

2.1.2. 2.ยาเสพติดให้โทษทั่วไป ได้แก่ ฝิ่นมอร์ฟีน โคเคอีน เอธิลมอร์ฟีน ฯลฯ

3. โทษและพิษภัยของสารเสพติด

3.1. ต่อผู้เสพ ทำให้สุขภาพทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดโรคต่างๆ

3.2. ต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

3.3. ครอบครัว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สูญเสียรายได้ เกิดความไม่สงบสุขภายในครอบครัว

4. วิธีสังเกตอาการของผู้ใช้สารเสพติด

4.1. ร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม อ่อนเพลีย ผิวหน้าหยาบกร้าน ตาสู้แสงแดดไม่ได้ ลุกลี้ลุกลน

5. การป้องกันสารเสพติด

5.1. เลือกคบเพื่อนที่ดี พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย

5.2. ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย เพราะอาจจะทำให้ติดได้ง่าย

6. ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

6.1. 1.แอมเฟตามีน หรือยาบ้า

6.2. 2.ยาอี

6.3. 3.ฝิ่น

7. สาเหตุของการติดสารเสพติดให้โทษ

7.1. ถูกชักชวน

7.2. ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น คนขับรถหรือลูกเรือในทะเล

7.3. อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อ-ขาย หรือเสพ สารเสพติด