Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sex by Mind Map: Sex

1. Nhưng bạn có thể tránh được những căn bệnh này,nếu bạn lắng nghe bài thuyết trình của tôi hôm nay

2. Safe sex

2.1. Biện pháp an toàn là gì

2.1.1. kể tên các biện pháp đó

2.2. Tôn trọng cơ thể,chính kiến của nhau

2.3. không quan hệ với người lạ mà không dùng

2.4. sex khi đủ tuổi

2.5. sex tự nguyện

3. ONS,FWB

4. iejkdlkd

5. wdqarw

6. akjwroawjr

7. Social

8. thind