Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KARL MARX by Mind Map: KARL MARX

1. Tiểu sử

1.1. Nhà Triết học

1.2. Nhà kinh tế học

1.3. Nhà lý luận của phong trào CNTG

1.4. Nhà sáng lập CNDVLS & CNCSKH

2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

2.1. Lý luận Xã hội học

2.1.1. Luận điểm gốc: Cơ sở của mọi chế độ xã hội là sản xuất và trao đổi sản phẩm của sản xuất

2.1.2. Nghiên cứu đời sống xã hội

2.1.2.1. Phân tích cuộc sống thực

2.1.3. Bản chất của con người

2.1.3.1. Phục thuộc vào các điều kiện vật chất quy định sản xuất

2.2. Phương pháp luận

2.2.1. Kế thừa, phê phán và phát triển sáng tạo phép biện chứng của Hegel trên nền tảng duy vật

3. Quan niệm về bản chất của xã hội và con người

3.1. Lao động và mối quan hệ giữa con người và xã hội

3.2. Cấu trúc phân tầng giai cấp của xã hội

4. Quy luật phát triển lịch sử xã hội

4.1. Lịch sử xã hội loài người

4.1.1. Cộng sản nguyên thủy

4.1.2. Nô lệ

4.1.3. Phong kiến

4.1.4. Tư bản chủ nghĩa

4.1.5. Xã hội chủ nghĩa

4.2. Hình thái kinh tế xã hội và cấu trúc xã hội

4.2.1. Hình thái kinh tế xã hội

4.2.2. Tư liệu sản xuất

4.2.3. Phương thức sản xuất

4.2.4. Lực lượng sản xuất